Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Statut Szkoły Podstawowej w Stupsku

Statut

Szkoły Podstawowej w Stupsku 

R O Z D Z I A Ł  I

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1.

Szkoła Podstawowa w Stupsku.

       1.Szkole Podstawowej w Stupsku podporządkowane są:

          Szkoła Filialna w Dunaju i Szkoła Filialna w Dąbku.

       2.W przypadku szkoły filialnej nazwa szkoły zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana oraz określenie „Szkoła Filialna w ................” , która brzmi Szkoła Podstawowa w Stupsku, Szkoła Filialna w Dąbku, Szkoła Podstawowa w Stupsku, Szkoła Filialna w Dunaju.

       3.Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana czyli Szkoła Podstawowa w Stupsku.

       4.Oznaczenie siedziby szkoły:

          Szkoła Podstawowa w Stupsku

             06-561 Stupsk

             ul. Sienkiewicza 11

             woj. mazowieckie

          

 R O Z D Z I A Ł  II

INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 2.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w   Warszawie zwany dalej kuratorem.

§ 3.

Organem prowadzącym szkołę jest rada Gminy w Stupsku.

§ 4.

Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

§ 5.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu nauczania.

§ 6.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite, podstawowe wykształcenie stanowiące podbudowę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej.

§ 7.

W szkole działa świetlica i stołówka.

§ 8.

W szkole i w szkołach filialnych tworzy się oddziały przedszkolne „0”  realizujące program wychowania przedszkolnego.

 

R O Z D Z I A Ł  III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 9.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie „O systemie oświaty”  oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

       1.Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do

ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

       2.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

       3.Umożliwia dalsze zdobywanie wiedzy w gimnazjum.

       4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb

oraz możliwości szkoły.

§ 10.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej współdziałając z rodzicami oraz z instytucjami oświatowymi na podstawie odrębnych przepisów. Kieruje do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie.

§ 11.

Uczniom, których warunki rodzinne i losowe są trudne, organizuje się w miarę możliwości pomoc finansową za pośrednictwem Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 12.

Szkoła zorganizuje nauczanie indywidualne dla uczniów niepełnosprawnych o ile zaistnieje taka potrzeba.

§ 13.

Szkoła realizuje naukę religii lub etyki na życzenie rodziców.

§ 14.

W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i pozalekcyjne ponadobowiązkowe: koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz nauka wybranych języków obcych w zależności od posiadanych środków finansowych.

Zajęcia wymienione w § 15 mogą być opłacane ze środków specjalnych szkoły lub przez rodziców.

§ 15.

Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne.

§ 16.

Uczniom klas I-III przydziela się w cyklu nauczania stałego wychowawcę oraz stałą pracownię. Dopuszcza się możliwość, by w klasach I-III uczyło dwóch nauczycieli w przypadku, kiedy jeden z nich powołany zostaje do pełnienia funkcji kierowniczych (ma zmniejszone pensum).

§ 17.

W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych (szkoły filialne) dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w tym połączenie zajęć prowadzonych w klasie pierwszej i dopuszcza się możliwość, by w klasach I-III uczyło dwóch nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Stupsku. Szkole Filialnej w Dąbku połączono Oddziały „0” – I i II – III.

§ 18.

Szkoła opracowuje plan pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców. Szkoła zmierza do tego aby uczniom zapewnić wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

§ 19.

Uczniowie objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

§ 20.

Uczniom klas IV-VI zapewnia się ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej. Wskazane jest, by przydzielony klasie IV wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

§ 21.

Samorząd uczniowski lub rada rodziców mogą wnioskować do dyrektora szkoły o dobór i zmianę wychowawcy klasy, zachowując następujący tok postępowania:

       1.Złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły.

       2.Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz przeprowadzić rozmowy z nauczycielem wychowawcą oraz wnioskodawcą.

       3.Po wysłuchaniu obu stron dyrektor szkoły wydaje stosowną decyzję.

§ 22.

Opiekę nad uczniami lub wychowankami podczas zajęć sprawuje prowadzący nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 23.

W czasie przerw między lekcjami opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem umieszczonym w tygodniowym planie zajęć.

§ 24.

Dyżur musi być pełniony aktywnie. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom.

§ 25.

Każdy nauczyciel systematycznie sprawdza miejsce, gdzie prowadzi lekcje. O dostrzeganych zagrożeniach niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły (szczególnie dotyczy to pracowni technicznej, sali gimnastycznej).

§ 26.

W szkole organizuje się wycieczki turystyczno – krajoznawcze, związane z realizacją programów nauczania z poszczególnych przedmiotów. Przepisy dotyczące organizacji i zasad bezpieczeństwa regulują odrębne przepisy [Dz.U. 65/92]. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek lub innych imprez zatwierdza dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

 

R O Z D Z I A Ł  IV

ORGANY SZKOŁY

 

§ 27.

Organami szkoły są:

-          Dyrektor szkoły,

-          Rada Pedagogiczna,

-          Samorząd uczniowski,

-          Może być również rada rodziców.

1.Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom  szkoły, a w szczególności:

-          kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz prezentuje ją na zewnątrz,

-          sprawuje nadzór pedagogiczny,

-          sprawuje nadzór nad uczniami, stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

-          realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

-          dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługą szkoły.

-          wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

       2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Decyduje w szczególności w sprawach:

-          zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

-          występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 28.

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę tworzy stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów jest nie mniejsza niż 12 oraz ustala mu zakres czynności. Do jego obowiązków należy:

        1.Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.

        2.Decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w klasach IV-VI oraz wychowawczo – opiekuńczego w całej szkole.

        3.Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.

        4.Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.

        5.Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektora szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

             Odpowiada:

        1.Jak każdy nauczyciel za realizację zadań statutowych szkoły.

        2.Służbowo przed dyrektorem za:

-          sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych klas IV-VI.

-          poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym.

-          bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą

-          stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej klas IV-VI.

§ 29.

        1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły.

        2.Radę pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Stupsku bez względu na wymiar czasu pracy.

        3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

        4.Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy członków rady, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od zaistniałej sytuacji.

        5.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

        6.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia według ustalonego harmonogramu.

        7.W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły ma prawo zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej.

8.Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobra uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych   pracowników szkoły.

       9.Rada pedagogiczna zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych  z organizacją dydaktycznej i wychowawczej działalności szkoły.

     10.Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

      a) zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

      b) zatwierdzenie planu wewnętrznego samokształcenia oraz ustalenia  organizacji doskonalenia zawodowego,

      c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, w  przypadku zaznaczonym w niniejszym statucie,

      d) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu projektów przez radę rodziców,

      e) uchwalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

     11.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

           a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

           b) projekt planu finansowego szkoły,

           c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

          d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i opiekuńczych,

         e) projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawienie go do uchwalenia radzie szkoły,

    f) pracę dyrektora szkoły w związku z jego oceną pracy (jeśli o taką wystąpi) opiniuje Rada Pedagogiczna na specjalnie zwołanym posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy członków rady w:

- głosowaniu tajnym na specjalnie sporządzonych kartach (wzór karty  określi RP)

  Za pozytywną ocenę pracy uważa się oddanych 3/5 głosów „za”.

  Za negatywną jeżeli dyrektor nie uzyska 3/5 głosów.

  Wyniki głosowania po uprzednim podsumowaniu komisja przekłada do   protokołu. Komisję powołuje Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą:

-          przedstawiciel Związków Zawodowych,

-          po jednym nauczycielu ze szkoły podstawowej i szkół filialnych.

        12.Rada Pedagogiczna przestrzega statutu szkoły oraz regulaminu rady pedagogicznej.

 § 30.

Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców   współpracującym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. Rada rodziców organizuje pracę poprzez trójki klasowe.

1.Do zadań rady rodziców należy występowanie do dyrektora szkoły w  prawach:

a)       pozyskiwania środków finansowych,

b)       współpracy z samorządem uczniowskim,

c)       współudziału w zadaniach opiekuńczych szkoły,

         2.Rada rodziców wyraża swe stanowisko w formie uchwał.

         3.Uchwały sprzeczne ze statutem lub społecznym interesem szkoły uchyla dyrektor szkoły.

         4.W sprawach spornych między radą rodziców a dyrektorem szkoły przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

5.Rada rodziców opiniuje:

a)       statut szkoły,

b)       program wychowawczy szkoły,

c)       Wewnątrzszkolny System Oceniania

d)       projekty eksperymentów i innowacji pedagogicznych w szkole,

e)       plan finansowy szkoły,

          6.Na wniosek Rady Rodziców może być dokonana ocena pracy nauczycieli.

          7.Zakres działalności i organizacji rady rodziców określa odrębny  regulamin.

§ 31.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

        1.Zasady organizacji i działania samorządu szkolnego określa wewnętrzny  regulamin przyjęty przez uczniów.

        2.Organy samorządu uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

        3.Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów

-      prawa do zapoznania się z programem nauczania, ich treściami, celami i wymogami,

-      prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu poszczególnych uczniów,

-      organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

-      wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 32.

Organy szkoły współdziałają ze sobą, a sprawy wynikające pomiędzy nimi rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 33.

Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 34.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 35.

Podstawową formą współdziałania rodziców i nauczycieli są:

-      spotkania rodziców z nauczycielami w klasach,

-      spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami w szkole i podczas odwiedzin w domu ucznia,

-      dni otwarte (pierwsza środa każdego miesiąca).

§ 36.

Rodzice mają prawo do:

-      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

-      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikujących,

-      uzyskiwania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej pisemnej informacji o przewidzianej dla dziecka ocenie niedostatecznej,

-      uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

-      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 37.

Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze przynajmniej trzy razy w roku w miesiącach listopad, styczeń, kwiecień.

 

R O Z D Z I A Ł  V

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 38.

Prawną podstawą działalności szkoły jest akt o jego utworzeniu, orzeczenie organizacyjne określające położenie, zasięg terytorialny i stopień organizacyjny szkoły oraz jej statut.

§ 39.

Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry, zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie osiągnięć ucznia.

§ 40.

Terminarz rozpoczynania zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.

§ 41.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotowych i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 42.

       1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez zastępcę dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

        2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia zintegrowane planem nauczania, a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§ 43.

        1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

        2.Godzina lekcyjna zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych trwa 45 minut, przerwy między godzinami lekcyjnymi wynoszą 5 minut, zaś dwie 10 minut.

 § 44.

        1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

        2.W szkole tworzy się oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

        3.Oddziały przedszkolne zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzą warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Informują na bieżąco o postępach dziecka. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

        4.Nauczyciele realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych zadania dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

        5.W szkołach filialnych oddziały tworzone są na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania lub indywidualnych planów nauczania w danym roku szkolny po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Kuratorium Oświaty.

        6.Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 17.

§ 45.

        1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. W sprawie ramowych planów nauczania zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach grup międzyklasowych.

          /Dz.U. Nr 61 z 2001 r. poz. 626 § 6.4/

        2.Na zajęciach wychowania fizycznego tworzy się klasy łączone (w szkołach filialnych) i uwzględniając od klasy IV podział na chłopców i dziewczęta.

        3.W czasie wykonywania ćwiczeń na sali gimnastycznej z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych uczeń musi być asekurowany.

       4.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących przynajmniej 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

       5.Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np. zajęcia                          dydaktyczno – wyrównawcze, koła zainteresowań, koła przedmiotowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych.

       6.Licza uczestników kół zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być większa niż 10 uczniów, a liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 46.

Szkoła może przyjmować słuchaczy kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 47.

         1.Szkoła zapewnia uczniom możliwości higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

         2.Odpłatność za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców i intendentem z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki.

-          odpłatność za korzystanie z wymienionych posiłków dla uczniów uzależniona jest od cen rynkowych artykułów spożywczych,

-          nauczyciel i inni pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej wnoszą odpłatność o 20% większą w stosunku do ucznia,

-          pracownicy kuchni korzystają z bezpłatnego posiłku,

-          uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin wielodzietnych i półsieroty mogą częściowo lub całkowicie być zwolnieni z opłat. Środki na te posiłki refundowane będą z funduszy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 48.

         1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

         2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

-          gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

-          korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

-          prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

         3.Okres pracy biblioteki szkolnej jest zgodny z okresem trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole.

         4.W szkole w Stupsku i Dąbku bibliotekę obsługuje pracownik biblioteki gminnej. W szkole w Dunaju czynności związane z prowadzeniem biblioteki dyrektor szkoły powierza nauczycielowi.

         5.Biblioteka szkolna w Stupsku jest czynna od poniedziałku do piątku w wymiarze 23 godzin tygodniowo.

         6.Zadania bibliotekarza:

-          zadania związane są z funkcją biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni szkolnej służącej realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, wspierających doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczącej w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym przygotowującej do korzystania z bibliotek innych typów,

-          zaspakajanie zgłoszonych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

-          podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,

-          koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowywanie uczniów z korzystania informacji naukowej.

         7.Do zrealizowania podstawowych zadań bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia:

-          pracy pedagogicznej z czytelnikami,

-          prac organizacyjnych

-          współpracy z rada pedagogiczną, rodzicami, innymi bibliotekarzami i instytucjami kulturalnymi.

         8.Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:

-          udostępnianie zbiorów,

-          udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach,

-          rozmowy z czytelnikami o książkach,

-          poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i jej planowanie,

-          przysposobienie czytelnicze i informacyjne zgodnie z programem w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych) i w miarę możliwości – wycieczek do biblioteki pozaszkolnej,

-          udostępnianie nauczycielom, wychowawcom i opiekunom zajęć pozalekcyjnych potrzebnych materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu             dydaktyczno – wychowawczego,

-          inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i czytelniczego oraz jego szkolenie,

-          informowanie nauczycieli, wychowawców i polonistów o czytelnictwie uczniów, przeprowadzenie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniach rad pedagogicznych (2 razy w roku),

-          przeprowadzanie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

-          organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelniczych i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, np. apeli bibliotecznych, dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami i innych imprez czytelniczych

         9.Prace organizacyjne obejmują:

a)       gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,

b)       ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami,

c)       opracowanie zbiorów,

d)       opracowanie techniczne,

-          klasyfikacja według UKD,

-          katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

e)       selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, nieaktualnych i zniszczonych),

-          przy współudziale nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

f)        konserwację zbiorów:

-          zabezpieczenie przed zniszczeniem,

-          dokonanie napraw możliwych w warunkach szkoły,

g)       organizację warsztatu informacyjnego:

-          prowadzenie księgozbioru podręcznego,

-          prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego, wydawnictw zwartych i czasopism,

-          prowadzenie katalogu obrazkowego dla dzieci najmłodszych,

-          prowadzenie kartotek zagadnieniowych (przy współpracy z nauczycielami),

-          prowadzenie zestawień bibliograficznych.

h)       organizację udostępniania zbiorów – bibliotekarz ustala na podstawie tygodniowego planu lekcji dla każdej klasy termin wypożycza książek (na 1 oddział przeznacza się 1 godzinę),

-          zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zgubione normuje regulamin wypożyczalni i  czytelni zatwierdzony przez radę pedagogiczną,

-          wypożyczenie indywidualne do domu oraz udostępnienie zbiorów w czytelni obejmuje wszystkich uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego,

-          obowiązuje wolny dostęp do półek,

-          w miarę potrzeb wydziela się księgozbiory, komplety książek do pracowni, świetlicy i protokolarnie przekazuje bibliotekarz opiekunowi pracowni, do wykorzystania na zajęciach,

-          biblioteka prowadzi zapis wypożyczeń umożliwiający kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów,

-          biblioteka prowadzi statystykę dzienną i okresową służącą sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy bibliotecznej i aktywności czytelniczej uczniów,

i)         planowanie sprawozdawczości, odpowiedzialność materialna:

-          opracowanie rocznych planów pracy bibliotecznej, harmonogramu przeprowadzonych zajęć przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,

-          uzgodnienie raz w roku stanu majątkowego z księgowością,

-          projektowanie wydatków bibliotecznych,

-          sprawozdanie z pracy biblioteki na posiedzeniu rady pedagogicznej  zamieszczając ocenę stanu czytelnictwa i wynikające wnioski,

-          udział bibliotekarza w skontrum,

-          odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

-          przyjmowanie i przekazywanie protokolarnie biblioteki.

        10.Bibliotekarz dostosowuje formy i treści pracy pedagogicznej w zależności od wieku uczniów, ich poziomu intelektualnego, zainteresowania i potrzeb środowiskowych, warunków pracy oraz własnych predyspozycji i zainteresowań.

§ 49.

         1.Dla uczniów kl. I-VI i wychowanków oddziału przedszkolnego którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy na dojazdy do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

         2.W świetlicy prowadzone są zajęciach w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

       3.Świetlica jest pozalekcyjna formą wychowawczo – opiekuńczą  działalnością szkoły, posiadającą odrębne pomieszczenie, podstawowe wyposażenie, jest zatrudniony nauczyciel wychowawcza do prowadzenia zajęć świetlicowych, a środki finansowe zapewnia organ prowadzący szkołę.

         4.Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb uczniów i wynosi co najmniej ½ etatu. Godziny pracy świetlicy można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od możliwości dojazdu dzieci do szkoły i powrotu do domu.

      5.Podstawowym zadaniem nauczyciela wychowawcy świetlicy jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowanków oraz zorganizowanie czasu wolnego. Nauczyciel wychowawca świetlicy w szczególności:

a)       dba o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości dzieci w procesie kształcenia umysłowego, moralno – społecznego, estetycznego i technicznego,

b)       udziela pomocy wszystkim uczniom przychodzącym na świetlicę w odrabianiu prac domowych,

c)       prowadzi dokumentację świetlicy,

         6.Nauczyciel wychowawca świetlicy w realizowaniu swoich zadań współpracuje z nauczycielami wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, wychowawcą oddziału przedszkolnego oraz nauczycielem bibliotekarzem.

         7.Nauczyciel wychowawca świetlicy ma prawo przedstawiać na zebraniach z rodzicami swoje uwagi i wnioski dotyczące rozwoju i zachowania się dzieci oraz realizować wnioski wysunięte przez rodziców.

         8.Dwa razy w roku szkolnym przygotowuje sprawozdanie z pracy świetlicy, przedstawia je na posiedzeniu rady pedagogicznej oraz wysuwa wnioski do dalszej pracy.

 

                                                        R O Z D Z I A Ł  VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 50.

Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

        - zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§ 51.

        1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wnikliwość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

         2.Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

a)       nauczyciele odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,

b)       dbają o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego:

-          posiadają aktualne rozkłady materiału do swojego przedmiotu nauczania opracowane na podstawie obowiązujących programów nauczania,

-          przygotowani są do prowadzenia lekcji (nauczyciele w pierwszych latach pracy na piśmie),

-          na lekcjach wykorzystują pomoce dydaktyczne dostępne w szkole wykonane we własnym zakresie,

c)       odpowiedzialni są za powierzone im pomoce dydaktyczne (które powinny być spisane i jeśli to możliwe przechowywane w zamkniętych szafkach) oraz sprzęt szkolny,

d)       wspierają zdolności i zainteresowania uczniów w kołach zainteresowań i przedmiotowych, poprzez wskazywanie odpowiednich lektur, organizowanie wycieczek, wieczorków tematycznych w szkole, pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów czy olimpiad,

e)       nauczyciele są bezstronni i obiektywni w ocenie uczniów, stosują kryteria ocen oceniania wiedzy i umiejętności oraz zachowania zgodnie z odrębnymi przepisami, sprawiedliwie traktują wszystkich uczniów,

f)        nauczyciele mają prawo do:

-          zachowania oceny w przypadku gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,

-          udział w egzaminie poprawkowym ucznia i przygotowanie do niego zadań,

-          obrony swojej opinii,

-          uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych,

g)       nauczyciele zobowiązani są do doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej na studiach, studiach podyplomowych, kursach, konferencjach przedmiotowych, metodycznych, zespołach samokształceniowych i przedmiotowych.

§ 52.

         1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:

-          przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie poprzez pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych, realizację celów wychowawczych na innych lekcjach, przygotowanie uczniów do prac na rzecz szkoły i środowiska,

-          wspomaganie zespołu klasowego w przygotowaniu uroczystości klasowych lub międzyklasowych („Andrzejki”, „Mikołajki”, dyskoteki, imieniny klasowe itp.),

-          rozwiązywanie w zespole klasowym konfliktów między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

-          opieka nad powierzoną wychowawcy i uczniom klasą, dbałość o właściwy wygląd estetyczny, gazetki, rośliny,

-          utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci,

-          dokonywanie śródokresowej oceny uczniów z zachowania biorąc pod uwagę: obowiązek szkolny, kulturę osobistą, postawę wobec kolegów i innych osób,

         2.Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez:

a)       organizowanie przez szkołę okresowych zebrań z rodzicami (w połowie I semestru, po I semestrze i w połowie II semestru oraz innych terminach w miarę potrzeb),

b)       indywidualne zapraszanie rodziców,

c)       zapraszanie rodziców do wzięcia udziału w uroczystościach i zabawach szkolnych, jak „choinka”, wycieczki itp.

d)       Organizowanie przez szkołę „dni otwartych”,

         3.Nauczyciel wychowawca współpracuje ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz szczególnych uzdolnień uczniów poprzez organizowanie spotkań uczniów i rodziców z pracownikiem poradni, kierowanie uczniów do poradni i realizację zaleceń poradni,

         4.Nauczyciel wychowawca ma obowiązek zapoznać się z bilansami zdrowia i realizować stosowne zalecenia. Wychowawca realizuje tematykę oświaty zdrowotnej przy współudziale szkolnego opiekuna wychowania zdrowotnego, PCK oraz Terenowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej.

§ 53.

Początkujący nauczyciel – wychowawca ma prawo korzystać z pomocy  nauczyciela opiekuna, typowanego przez dyrektora szkoły.

§ 54.

         1.W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych.

         2.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

         3.Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

a)       wymiana doświadczeń między nauczycielami uczącymi tego samego przedmiotu,

b)       prezentacja konspektów i schematów konstrukcyjnych lekcji, sposobów realizacji danej jednostki metodycznej,

c)       wspólne ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

d)       przeprowadzanie lekcji koleżeńskich,

e)       współdziałanie w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych w nowe pomoce. Konfrontacja własnej praktyki z doświadczeniami innych nauczycieli. Przydział konkretnych zadań dla nauczycieli korzystających z danej pracowni,

f)        korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

 

R O Z D Z I A Ł  VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 55.

Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocyjne do danej klasy, a do klasy pierwszej dziecko mieszkające w obwodzie szkoły. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dziecko spoza obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki.

§ 56.

Uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego.

§ 57.

Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać uczniowie od siódmego do osiemnastego roku życia.

§ 58.

Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI i co najmniej 14 lat oraz nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, mogą być skierowani do klas przysposabiających do zawodu w innej szkole.

§ 59.

Uczeń ma prawo do:

         1.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

         2.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.

         3.Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

         4.Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

         5.Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnienia.

         6.Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę.

         7.Reprezentownia szkoły na konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami.

         8.Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego poprzez pomoc szkoły w skierowaniu do Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.

         9.Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

        10.Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole i poza nią. W przypadku organizacji pozaszkolnych konieczna jest zgoda dyrektora szkoły.

        11.Otrzymywania nagród.

§ 60.

Uczeń ma obowiązek:

          1.Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

          2.Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę.

          3.Rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.

          4.Systemtycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.

          5.Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach wyrównawczych zgodnie z zaleceniami poradni lub lekarza.

          6.Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

a)       okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

b)       przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c)       poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

d)       poszanowani moralności i godności osobistej drugiego człowieka,

e)       zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.

          7.Naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy.

          8.Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

          9.Stawić się w terminie na egzamin poprawkowy (klasyfikacyjny).

          10.Przygotować się do tego egzaminu.

          11.Przestrzegać odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz  rozwój.

          12.Dbać o wspólne dobro, ład i prządek w szkole.

§ 61.

Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:

         1.Pochwała ustna wychowawcy klasy.

         2.Pochwała ustna dyrektora szkoły.

         3.List gratulacyjny skierowany do rodziców.

         4.Nagrody rzeczowe.

§ 62.

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:

         1.Upomnienie ustne wychowawcy klasy.

         2.Upomnienie ustne dyrektora szkoły.

         3.Nagana dyrektora szkoły.

         4.Przeniesienie do równorzędnej klasy w przypadku klas podwójnych,

         5.Skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły, uwzględniając możliwość dojazdu,

         6.Skreślenie z listy uczniów w przypadku, gdy uczeń ukończył 15 lat i kurator oświaty zwolnił tego ucznia od spełniania obowiązku szkolnego.

         7.Na wniosek rodziców po podjęciu uchwały Rady Pedagogicznej można skreślić ucznia z listy uczniów, gdy nie ukończył Szkoły Podstawowej a ukończył 18 lat.

§ 63.

Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

§ 64.

Wykonywanie kar może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego.

§ 65.

Wszelkie zmiany w statucie szkoły mogą być wprowadzone na podstawie uchwały rady pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz zmianą organizacji szkoły.

§ 66.

Treści zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dołączone są dostatutu szkoły jako załącznik.  

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 00:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 711
11 czerwca 2012 00:18 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl