Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                          S T A T U T

            GMINNEGO  OSRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ   W   S T U P S K 

 

 R O Z D Z I A Ł   I.

 Postanowienie ogólne.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku zwany dalej   “Ośrodkiem “ działa  na podstawie

1. art. 46 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami/.

 2. uchwała  Rady Gminy w Stupsku Nr IX/48/90 z dnia 26 kwietnia 1990 roku.  w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stupsku.

 3.  niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Stupsku, który jest podstawowym aktem normatywnym regulującym działalność “ Ośrodka” .

 

 ROZDZIAŁ  II.

 Informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

                                                                  §  1.

 

1.Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną  na podstawie art. 9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z póź. zmian./ w związku  z art. 46 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1990 r. Nr 64 poz. 414 ze zmian. /

 2.Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje  Wójt Gminy Stupsk, który jest organem wykonawczym Gminy.

 3.Nadzór  merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Społecznych ,  Delegatura - Placówka  Zamiejscowa w Ciechanowie Oddział Spraw Społecznych.

 

                                                                     §  2

 

 Siedziba Ośrodka  mieści się w miejscowości  Stupsk , a terenem jego działania jest teren gminy  Stupsk

 

ROZDZIAŁ  III.

 Zasady finansowania

 

                                                                      §  3

 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową , finansowaną z budżetu  Gminy Stupsk.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i materialną  na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

 

ROZDZIAŁ  IV.

 Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

                                                                         §  4

 

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią  odpowiedzialny.

2. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje    przy pomocy pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

3. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Stupsk.  

 

                                                                          §  5

 

Kierownik z upoważnienia Rady Gminy w Stupsku wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.

 

                                                                            §  6

 

W czasie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie i zadań własnych o charakterze obowiązkowym podpisuje inna osoba upoważniona przez Radę Gminy w Stupsku.  

 

                                                                              §  7

 

1. Do obowiązków Kierownika  należy:

  1) Wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznanie pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz własnych gminy  i własnych o charakterze obowiązkowym.

  2) Opracowywanie planu finansowego Ośrodka, który  jest podstawa jego działania.

  3) składanie Radzie Gminy corocznie sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

  4) analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej oraz prowadzenie działalności  do ich realizacji,

  5) organizowanie różnych form pomocy  / finansowa, w naturze, w usługach/ na terenie objętym działaniem  Ośrodka.

  6) Współpraca z samorządem mieszkańców w zakresie rozpoznania potrzeb i organizowanie ich zaspakajania siłami i środkami lokalnymi.

  7) współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi , fundacjami, stowarzyszeniami , pracodawcami  oraz osobamifizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

  8) zlecenie podmiotom wymienionym w ust. 7 za ich zgodą w trybie porozumienia   pisemnego, realizacja określonych zadań pomocy społecznej.

  9) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

10) wytaczanie  na rzecz obywateli za ich zgodą powództwa o roszczenia alimentacyjne,

11) kierowanie całokształtem Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. Ponadto kierownik  Ośrodka:

    1) zatrudnia i zwalnia pracowników,

    2) nagradza, awansuje , przyznaje nagrody zgodnie z przepisami,

    3) opracowuje zakres obowiązków pracowników,

    4) wydaje polecenia służbowe nie ujęte w przydziale  czynności pracowników,

    5) udziela pracownikom upomnienia, nagany i kary,

    6) opracowuje i wydaje zarządzenia i decyzje dotyczące działalności Ośrodka,

    7) realizuje podjęte uchwały Rady Gminy, Zarządu Gminy, oraz inne akty normatywne dotyczące działalności Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ V.

 Pracownicy Ośrodka.

 

                                                                 §  8

 

1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni  są pracownicy jako:

     1) pracownicy socjalni,

     2) opiekunki domowe,

 2. Pracownicy pracują na podstawie przydziału czynności.

 

 

                                                                   §  9

 

1. Pracownikiem socjalnym  może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego lub  inne wykształcenie określone w art. 49 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej.

2. Zadania i obowiązki pracownika socjalnego określa art. 49 a i  49 b ustawy.     

 

                                                                      

                                                                       §  10

 

Do zadań opiekuna domowego należy:

1) świadczenie usług opiekuńczych w rodzinach objętych pomocą w formie usług  opiekuńczych,

2) kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich  godności,

3) zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w czasie wykonywania pracy, a także po ustaniu zatrudnienia,

4) wykonywanie pracy w środowisku określonych w przydziale czynności,

 

ROZDZIAŁ  VI.

 Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

                                                                          §  11

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku jest realizatorem zadań pomocy społecznej Gminie Stupsk.

 

                                                                          

                                                                           §  12

 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek :

 1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie  na świadczenia pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą oraz innymi ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej,

3) pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagających pomocy osób drugich,

4) uaktywnianie osób i rodzin w celu zaspokajania potrzeb swoich i rodziny we własnym  zakresie,

5) praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu  zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie jak również na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

6) inne formy pomocy wynikające z potrzeb gminy i z ustawy o pomocy społecznej .

 

                                                                            §  13

 

 

Rodzaj,  forma i rozmiar świadczenia powinna być odpowiednia do okoliczności uzasadniającej udzielenie pomocy w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

                                                                     §  14

 

Ośrodek realizuje zadania:

 

1. Zadania własne gminy:

    1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,

    2) przyznawanie pomocy rzeczowej ,

    3) pomoc w formie  dożywianie dzieci w szkołach,

  Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

    1) świadczenie usług opiekuńczych,

    2) udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia  zdrowotne osób  bezdomnych i innym nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym,

    3) udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym ,

    4) udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

    5) sprawienie pogrzebu, w tym bezdomnym,

    6) zapewnienie środków finansowych wymienionych w ust. 1-2,

2. Zadania zlecone gminie:

    1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków  stałych , stałych wyrównawczych , rent socjalnych dodatków do świadczeń ,

    2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych,

    3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne  za osoby o których  mowa w art. 27 ust i 2 oraz art. 31 ust. 4a w ustawie o pomocy społecznej,

    4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby , które otrzymują świadczenia wymienione w pkt. 1 na podstawie przepisów o powszechnym  ubezpieczeniu zdrowotnym ,

    5) przyznawanie biletu kredytowanego

    6) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej,

    7) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów  samopomocy,

    8) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu  ochronę poziomu życia osób i rodzin,

 

 ROZDZIAŁ  VII.

 Postanowienia ogólne.

 

                                                                  §  15

 

Ośrodek jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej będąca jednostką budżetową może tworzyć środki specjalne.

Środki te tworzy się na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisem art. 47a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

                                                                   §  16

 

Ośrodek  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

                                                                   §  17

 

Ośrodek posiada pieczęć o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stupsku

 

                                                                    §  18 

 

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym do jego zatwierdzenia.

 

                                                                     §  19

 

Statut niniejszy obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Gminy w Stupsku o zatwierdzeniu Statutu Ośrodka.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 00:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 796
11 czerwca 2012 00:14 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl