Deklaracja dostępności

Gmina Stupsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://stupsk.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wojciech Branczewski , adres e-mail: informatyk@stupsk.pl , telefon: 23 653 12 54.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

brak dostosowania

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze

Dostosowanie schodów

nie dostosowane dla wózków

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni

Dostępność platform

W budynku nie ma platform

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2020 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Branczewski
Ilość wyświetleń: 113
01 października 2020 14:17 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 października 2020 14:16 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 października 2020 14:13 (Wojciech Branczewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany