Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Statut Szkoły Podstawowej w Morawach

 

 

Załącznik do uchwały Nr 12                                                                    Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej                                                                    w Morawach z dnia 14.02.2000r.

 

 

                                                      STATUT                                              Szkoły Podstawowej w Morawach

                                                       

 

 SPIS TREŚCI                                                                                         Str.

 

1.        Postanowienia ogólne ................................................................................  3

2.        Cele i zadania ...........................................................................................  4

3.        Organy szkoły ..........................................................................................  5

4.       Dyrektor ..................................................................................................  6

5.       Rada Pedagogiczna ...................................................................................  7

6.       Rada Rodziców .........................................................................................  8

7.        Samorząd Uczniowski ...............................................................................  9

8.       Organizacja szkoły ...................................................................................  9

9.        Przepisy szczególne o działalności szkoły .................................................... 11

10.     Zadania opiekuńcze i wychowawcze .......................................................... 12

11.     Uczniowie, ich prawa i obowiązki ................................................................ 15

12.     Prawa i obowiązki nauczyciela ................................................................... 17

13.     Współdziałanie rodziców i nauczycieli .......................................................... 18

14.     Postanowienia końcowe ............................................................................. 18

15.     Załączniki do statutu

-          Załącznik Nr 1 – Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

 Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.        Szkoła Podstawowa zwana dalej w niniejszym Statucie Szkołą prowadzoną przez Gminę w Stupsku i jest publiczną szkołą w rozumieniu ustawy.

2.        Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie – zgodnie z ustawą.

 

§ 2

1.        Siedziba szkoły znajduje się w Morawach gm. Stupsk.

 

§ 3

1.        Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny obejmujący:

-          pasowanie na ucznia

-          tekst ślubowania uczniowskiego

 

§ 4

Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego, szkoła:

1)       zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w sześcioletnim cyklu kształcenia,

2)       uczniowie będący w dniu 1 września 1999r. uczniami klas ósmych dotychczasowych szkół podstawowych realizują obowiązek w tych szkołach,

3)       przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim rejonie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4)       zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

5)       realizuje ustalony dla szkół:

a)       ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej,

b)       w roku szkolnym 1999/2000 klasa ósma realizuje ramowy plan nauczania dla ósmej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

§ 5

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 6

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 7

1.        Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka.

2.        Głównym celem jest zapewnienie uczniom możliwości bezpłatnej realizacji ustanowionego prawa obowiązku nauczania w zakresie sześcioletniej szkoły podstawowej.

3.        Szkoła zapewnia uczniom możliwość kształcenia oraz pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4.        Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza, oraz działalność organów szkoły i organizacji szkolnych prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

 

§ 8

1.        Dla osiągnięcia celów dydaktycznych szkoła:

a)       realizuje ustalone przez MEN:

-          program przedmiotów nauczania objętych obowiązkowym planem nauczania,

-          ramowy plan nauczania,

-          program wychowawczy szkoły,

-          wewnątrzszkolny system oceniania – Zał. Nr 1,

-          zadania zespołów nauczycielskich,

-          w miarę możliwości finansowych zajęcia pozalekcyjne bezpłatne, a na życzenie rodziców, również zajęcia pozalekcyjne opłacane przez rodziców i opiekunów uczniów,

-          zasady działalności innowacyjnej i eksperymentalnej jeżeli szkoła taką prowadzi,

-          formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

-          organizację współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

-          zasady i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

 -          organizację w miarę potrzeb, oddziałów integracyjnych i specjalnych, zespołów wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej,

b)       winna

-          zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do dalszego kształcenia, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, a w szczególności nauczyć młodzież takich zasad postępowania, które ułatwią jej tworzenie własnego systemu opartego na solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności,

-          stworzyć uczniom optymalne warunki do przeżywania dzieciństwa: dać prawo wyboru, samodzielnego podejmowania decyzji, uczyć odróżnienia dobra od zła, przygotować do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i zawodowym oraz w różnych grupach i wspólnotach.

Dostarczyć umiejętności i informacji potrzebnych:

1)       w korzystaniu z zasobów informacyjnych cywilizacji,

2)       do współistnienia z przyrodniczym środowiskiem człowieka,

3)       do takiego funkcjonowania w społeczeństwie, które odpowiada naturze i godności ludzkiej

c)       dbając o rozwój intelektualny i fizyczny ucznia oraz wysoki poziom dydaktyczny szkoła winna stymulować wrastanie dzieci w dziedzictwo kultury narodowej i światowej, stworzyć wspólnie z rodzicami dziecka jednolite środowisko wychowawcze, respektując wartości wymienione w niniejszym statucie,

-          wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu, tolerancji, poszanowania godności człowieka.

 

 Rozdział III

 

Organy szkoły

 

§ 9

1.        Organami szkoły są:

a)       Dyrektor

b)       Rada Pedagogiczna

c)       Rada Rodziców

d)       Samorząd Uczniowski

2.        Organy wymienione w punkcie 1, § 9 działają na podstawie własnych regulaminów na zasadach dopuszczonych ustawą. – Zał. Nr – 2, 3, 4.

3.        Regulaminy organów szkoły nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

                                                            § 10

 

Dyrektor

 

1.        Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje w trybie ustalonym ustawą, organ prowadzący szkołę.

2.        W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora szkoły jest organ prowadzący szkołę oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

3.        W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.

 

§ 11

1.        Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

a)       sprawuje nadzór pedagogiczny,

b)       odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników,

c)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e)       odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg klasyfikacji i promowania,

f)        dysponuje zgodnie z ustawą środkami finansowymi szkoły,

g)       organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

h)       sprawuje /na zasadach określonych odrębnymi przepisami/ nadzór nad działalnością gospodarczą szkoły,

i)         ustala na każdy rok szkolny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników szkoły, którzy realizują konkretne zadania mające na celu sprawne funkcjonowanie szkoły.

2.        Dyrektor decyduje w sprawach:

a)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b)       przyznawania nagród oraz ustalania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

c)       powierzania stanowisk kierowniczych.

3.        Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i społecznymi organami działającymi w szkole.

4.        Zadania dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

5.        Wicedyrektor wypełnia swoje obowiązki na podstawie i w granicach przekazanych mu przez dyrektora na dany rok szkolny uprawnień i kompetencji w zakresie:

-          działań dydaktycznych

-          organizacyjnych

-          opiekuńczych

-          zadań związanych z odpowiedzialnością materialną.

 

6.        Do obowiązków wicedyrektora należy:

a)       zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b)       przygotowanie projektów niektórych dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły w przydzielonym mu zakresie,

c)       prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

d)       utrzymywanie kontaktów z rodzicami kl. IV – VI; załatwianie ich skarg i postulatów,

e)       współpraca ze szkolną służbą zdrowia i rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

f)        informowanie o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym, organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności pedagogicznej w II etapie edukacyjnym; wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej.

7.        Za prawidłową realizację zadań wicedyrektora jest odpowiedzialny dyrektor.

 

§ 12

 

Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:

1.        Kontroluje wykonanie przez rodziców dziecka obowiązku:

a)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b)       zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

2.        Współdziała z rodzicami dziecka w zapewnieniu mu warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

3.        Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

 

§ 13

 

Rada Pedagogiczna

 

1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniem.

2.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciela Rady Rodziców.

3.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.        Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem zwanym „Regulaminem Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Morawach”.

 

§ 14

 

1.        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)       zatwierdzenie planów pracy szkoły,

 

b)       zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)       zatwierdzenie ocen z zachowania,

d)       podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

e)       ustalenie organizacji wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,

f)        podejmowania działań dyscyplinarnych wobec uczniów,

g)       zatwierdzenie uogólnionych spostrzeżeń i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wniosków stałych i doraźnych komisji,

h)       zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

i)         występowanie do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie wicedyrektora, podając przyczynę,

j)         zatwierdzenie Statutu Szkoły, albo jego zmian,

2.         Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)       organizację szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

c)       projekt planu finansowego,

d)       propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 15

 

1.        Uchwały Rada Pedagogiczna wyraża w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

2.        Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3.        Członków Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w zebraniach rady obowiązuje zachowanie tajemnicy poruszanych na posiedzeniu rady spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców bądź ich opiekunów i innych pracowników szkoły.

 

§ 16

 

Rada Rodziców

 

1.        W szkole działa Rada Rodziców współpracująca z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami szkolnymi.

2.        Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

-          udzielanie pomocy Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu i organizacjom społecznym istniejącym w szkole w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjno – sportowej.

3.        Rada Rodziców ma prawo występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Rada Rodziców      współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem szkoły w bieżącym i perspekty -  wicznym programowaniu pracy i planowaniu wydatków.

4.        Zasady tworzenia Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez ogół rodziców.

 

§ 17

 

Samorząd Uczniowski

 

1.        W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły, zwany dalej samorządem.

2.        Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.        Organy Samorządu: Zarząd, Samorządy Klasowe, Walne Zebranie Samorządów Klasowych – są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4.        Regulamin Samorządu powinien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej indywidualnej.

 

§ 18

 

1.        Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji praw ucznia zwłaszcza takich jak:

-          prawa do zapoznania się z programem nauczania,

-          prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-          prawa do organizacji życia szkolnego.

 

 Rozdział IV

 

Organizacja szkoły

 

§ 20

1.     Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddział przedszkolny i oddziały od   klasy   I do VI oraz w roku szkolnym 1999/2000 klasę ósmą. Liczbę oddziałów na poziomie danej klasy oraz liczbę uczniów poszczególnych oddziałów  ustala co      rocznie dyrektor szkoły.

     Liczba uczniów  w oddziale ze względu na warunki lokalowe nie może przekra-

     czać 30 uczniów

2.        Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym labolatoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30m uczniów.

 3.        W przypadku oddziałów liczących odpowienio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w pkt. 2 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.        Zajęcia obowiązkowe z przedmiotów nauczania dla realizacji programu nauczania mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym (w muzeach, instytucjach kulturalno – naukowych) : w formie wycieczki, wyjazdów, np. do Zielonej Szkoły, w formie edukacji teatralnej i inne.

 

§ 20

 

1.        Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest „Arkusz organizacji szkoły” opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do 30 kwietnia każdego roku.

2.        Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

3.        W „Arkuszu organizacji szkoły” zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.

 

§ 21

1.        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły (z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny) po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 22

1.        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym w klasach IV – VI i klasie VIII.

2.        Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w planie nauczania.

3.        Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 minut, jedna przerwa trwa 15 minut, pozostałe 5 minut.

4.        Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

5.        Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie dojeżdżający i w miarę potrzeb środowiska uczniowie klas 0 – III.

6.        Przyjmowanie dzieci do świetlicy następuje z początkiem września po wypełnieniu przez ucznia i rodziców karty zgłoszenia. Wzór zgłoszenia opracowuje wychowawca świetlicy a zatwierdza dyrektor szkoły.

7.        Decyzję w sprawie zakwalifikowania ucznia do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy:

8.        Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych uwarunkowanych dojazdami uczniów.

 9.        Szkoła zapewnia 1 posiłek ciepły dziennie.

10.     Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat: uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki poprzez refundację z opieki społecznej Urzędu Gminy w Stupsku.

11.     Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

 

Rozdział V

 

Przepisy szczególne o działalności szkoły

 

§ 23

1.        Szkoła może rozszerzać swoją działalność o inne formy edukacyjne mając na uwadze potrzeby uczniów, w miarę możliwości finansowych, kadrowych i lokalowych.

 

§ 24

1.        Zadania szkoły wynikające z ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku wprowadzające reformę ustroju szkolnego oraz wydanych jej przepisów wykonawczych:

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa:

a)       szkoła prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego,

b)       dyrektor sprawuje kontrolę obowiązku szkolnego. Nadzór nad wypełnianiem obowiązku szkolnego sprowadza się do podejmowania wszelkich działań wychowawczych w stosunku do uczniów i rodziców,

c)       wykorzystanie tych działań powinno zawsze wyprzedzać wystąpienie z wnioskiem o wdrożenie postępowania przymusowego w stosunku do rodziców uczniów źle wypełniających obowiązek szkolny,

d)       realizacje wniosków dyrektora szkoły o egzekucję administracyjną wykonuje organ prowadzący szkołę,

e)       szkoła winna tworzyć właściwe warunki do realizacji obowiązku szkolnego.

2.        Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat: trwa do ukończenia szkoły pod

     stawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzo -  

     wym, w którym kończy 18 lat.

3.        Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

4.        Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określającej czy dziecko wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

5.        W przypadkach uzasadnionych dyrektor na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może podjąć decyzję o odroczeniu (wyłącznie na jeden rok) obowiązku szkolnego dziecka.

 

6.        Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

7.        W sytuacjach określonych odrębnymi przepisami uczeń może spełniać obowiązek szkolny w swoim domu lub w szkole w formie nauczania indywidualnego.

8.        Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 25

1.        Szkołą może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli) na podstawie porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły (lub za jego zgodą), z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

Rozdział VI

 

Zadania opiekuńcze i wychowawcze

 

§ 26

1.         Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych a w szczególności:

a)       nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych mają obowiązek: kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, bezpieczeństwo, szanowanie godności osobistej ucznia,

b)       nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów, z którymi prowadzą zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne,

c)       odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora szkoły w zakresie BHP określają odrębne przepisy,

d)       osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych poza szkołą jest wyłącznie nauczyciel tej szkoły. Wycieczki i zajęcia poza terenem szkoły są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi turystyki szkolnej.

 

§ 27

1.        Każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej w Morawach ma obowiązek pełnienia dyżurów w szkole. Dyżury nauczycielskie są pełnione w szkole według planu ustalonego na dany rok szkolny.

2.        Dyżury rozpoczynają się o godz. 7.20 i trwają do ostatniej przerwy.

 

 

                                                           § 28

1.        Szczególnej opieki wymagają uczniowie klas I – III i indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela. W klasach I – III nauczyciel przebywa z uczniami.

2.        Nauczyciel klasy początkowej winien wykazać się szczególną wrażliwością, delikatnością i dbałością o rozwój dziecka, winien zapewnić dziecku mającemu trudności w nauce udział w zajęciach w grupie wyrównawczej bądź reedukacyjnej.

3.        Wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami ucznia winien skierować dziecko podejrzane o zaburzenia w rozwoju ruchu, wzroku, słuchu na badania specjalistyczne.

4.        W miarę posiadanych środków finansowych, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów może organizować klasy integracyjne i specjalne.

5.        Dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji rodzinnej dyrektor szkoły, wychowawca klasy w porozumieniu z Radą Rodziców zwracają się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.

 

§ 29

1.        Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.        Wychowawca prowadzi swój oddział przez I etap edukacyjny w klasach I – III i II etap edukacyjny w klasach IV – VI.

3.        Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora o zmianę wychowawcy podając przyczynę. Pisemny wniosek musi być podpisany przez 80% rodziców w danym oddziale.

4.        Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od daty złożenia, przyjmując następujący sposób postępowania:

-          przeprowadza rozmowę z wnioskodawcą,

-          przeprowadza rozmowę z wychowawcą,

-          podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie konfliktu,

-          ewentualnie pojednanie.

5.        Dyrektor wydaje decyzję na piśmie z uzasadnieniem.

6.        Dyrektor odwołuje wychowawcę w trybie natychmiastowym, jeżeli została naruszona godność ucznia, wykorzystana przewaga fizyczna i nie została poszanowana zasada tolerancji i wolności sumienia.

7.        Dyrektor podejmując decyzję o zmianie wychowawcy w trybie natychmiastowym uwzględnia możliwości kadrowe. Przekazanie obowiązków nowego wychowawcy następuje na koniec semestru lub z początkiem roku szkolnego.

8.        Wnioskodawcy mają prawo odwołania się od negatywnej dla nich decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni.

9.        Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10.     Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

11.      

a)        różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki integrujące zespół uczniowski,

b)        ustala treść i formę zajęć tematycznych z klasą,

c)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy uczniów uzdolnionych jak i mających trudności w nauce),

d)        utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-          poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

-          współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach wychowawczych,

-          włączenie ich w sprawy klasy i szkoły,

e)        systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z którą ustala sposoby pomagające w eliminowaniu i zapobieganiu trudnościom wychowawczym oraz kieruje uczniów na badania psychologiczne,

f)         wychowawca klasy organizuje życie kulturalne, naukowe, towarzyskie przez formy zajęć odpowiednie do wieku i potrzeb psychicznych swoich wychowanków,

g)        wychowawca i inni nauczyciele kontaktują się z rodzicami w szkole, w pokoju nauczycielskim lub w klasie nad którą sprawuje opiekę,

h)        każdy wychowawca może ustalić dodatkowe terminy i formy spotkań z rodzicami,

i)          wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy np. prowadzenie arkuszy, dziennika, zeszytu uwag.

 

§ 30

1.        Wychowawca ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

 

 

§ 31

1.        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizowaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia   warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród  rodziców uczniów.

2.        Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice a także osoby współpracujące ze szkołą – na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

3.        Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

a)       gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)       korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie,

c)       prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach bądź w oddziałach.

 4.        Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.        Obowiązki pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział VII

 

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

 

§ 32

1.        Przyjęcia uczniów do szkoły dokonuje dyrektor, przestrzegając zasady powszechnej dostępności i na podstawie szczegółowych ustaleń oświatowych.

 

§ 33

1.        Uczeń ma prawo do:

a)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)       opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,

c)       życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

d)       swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób,

e)       rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

f)        sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

g)       pomocy w przypadku trudności w nauce,

h)       korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

i)         korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych. Z zasobów szkoły wymienionych w niniejszym punkcie korzysta na zasadach zgodnych ze Statutem Szkoły,

j)         wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

k)       pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie gminy w formie zapomóg losowych, stypendiów socjalnych i naukowych,

l)         uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo zwracać się we wszystkich istotnych dla nich sprawach do Dyrektora, wychowawcy, Rady Rodziców i

     Samorządu Uczniowskiego. Na organach szkoły ciąży obowiązek wnikliwego    

     rozpatrzenia sprawy.

 

§ 34

1.         Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a zwłaszcza dotyczących:

a)       systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

b)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczyciela, kolegów, pracowników szkoły,

c)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

d)       dbałości o wspólne dobro, ład, porządek w szkole.

 

§ 35

1.        Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (lub opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub wymierzonej karze.

2.        Nagrody:

a)       pochwała udzielona przez wychowawcę klasy w klasie,

b)       pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

c)       pochwała i podziękowanie wręczone uczniowi w formie „Listu Pochwalnego” przez dyrektora szkoły w obecności wszystkich uczniów,

d)       pochwała udzielona uczniowi i wręczenie „Listu Gratulacyjnego” dla rodziców ucznia przez dyrektora szkoły w obecności rodziców i uczniów podczas uroczystości szkolnych,

e)       „Nagroda Dyrektora Szkoły” dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających wzorowe zachowanie wręczana podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

§ 36

1.        Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów za szczególnie drastyczne naruszenie Statutu, gdy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczniów lub wywiera demoralizujący na nich wpływ (agresja, wandalizm, zagrożenie BHP, alkoholizm, nikotynizm, nieobyczajność).

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

W uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

2.        Inne kary, które mogą być wymierzone uczniom za naruszenie postanowień Statutu:

a)       upomnienie ucznia udzielone przez wychowawcę klasy (indywidualnie),

b)       upomnienie ucznia udzielone przez wychowawcę w obecności klasy,

c)       indywidualne upomnienie ucznia przez dyrektora,

d)       upomnienie udzielone przez dyrektora w obecności klasy,

e)       nagana udzielona uczniowi przez dyrektora w obecności klasy,

f)        zakaz uczestniczenia na określony czas w imprezach kulturalno – sportowych na apelu szkolnym,

 g)       przeniesienie dyscyplinarne ucznia do innej równoległej klasy w tej samej szkole.

3.        Uczeń może wnieść odwołanie od wymienionej kary do organu, który karę wymierzył lub do dyrektora szkoły w terminie 3 dni.

4.        Właściwy organ lub dyrektor szkoły rozpatrują odwołanie ucznia w ciągu 7 dni, o sposobie załatwienia sprawy strony informowane są na piśmie.

5.        Kary wymienione w ustępie a), b), c) i d) ulegają zatarciu po upływie 2 miesięcy, w ustępie e) po upływie 6 miesięcy, w ustępie f) po upływie 3 miesięcy.

6.        O wymierzonej karze informowany jest uczeń i jego rodzice (opiekunowie) w terminie 7 dni.

 

Rozdział VIII

 

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

§ 37

1.        Nauczyciel szkoły prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb.

3.        Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

4.        Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

5.        Nauczyciel w szczególności ma obowiązek dbać o:

a)       zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b)       prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego,

c)       powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce,

d)       wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

e)       bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie,

f)        udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

g)       doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

6.        Nauczyciel powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy: dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.

 

 

 Rozdział IX

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli

 

§ 38

1.        Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.        Rodzice mają prawo do:

a)       znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych w danej klasie i szkole,

b)       znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania,

c)       rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)       uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i daszego kształcenia swoich dzieci,

e)       wyrażenia i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

3.        Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

-          spotkania z rodzicami odbywają się według harmonogramu dyrektora szkoły.

 

 

 Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 39

Działalność szkoły finansowana jest z budżetu państwa i z budżetu Urzędu Gminy.

 

§ 40

Działalność szkoły może być współfinansowana  z dobrowolnych opłat ponoszonych przez rodziców bądź opiekunów uczniów, a także ze środków przekazywanych szkole przez innych sponsorów.

 

                                                          § 41

1.        Szkoła używa pieczęci urzędowych:

a)       pieczęć okrągła duża

 b)       pieczęć okrągłą małą

 c)       pieczątka prostokątna szkoły

 2.        Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.        Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 42

Niniejszy Statut może być zmieniony w drodze Uchwały Rady Pedagogicznej.

 

                                                           § 43

Regulaminy organów szkoły winny być uchwalone w ciągu jednego miesiąca od ich powołania i muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami Statutu Szkoły oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

§ 44

 

Statut wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2000 r.

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 lutego 2000 r.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 00:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 565
11 czerwca 2012 00:19 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl