Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa-Działdowo-Gdynia zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych reprezentowanych przez Zarząd w osobach p. Marka Pawlika i p. Pawła Dziwisza w dniu 12.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:

budowa na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiaduktu drogowego w km 122.431 linii kolejowej E-65 w ciągu drogi gminnej Wyszyny Kościelne - Trzcianka, w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 122.375 wraz z przebudową linii kolejowej od km 121.178 do km 122.615 linii kolejowej E-65, LCS Ciechanów na terenie gminy Stupsk na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA STUPSK, POWIAT MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty, władający

lub zarząd trwały

Nr działki

przed podziałem (powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje (powierzchnia ha)

Nr działki pozostającej (powierzchnia ha)

OBRĘB: 19 WYSZYNY KOŚCIELNE GMINA STUPSK

1

Skarb Państwa

Skarb Państwa – Przedsiębiorstwo Państwowe „PKP” Północna Okręgowa Dyrekcja Kolei

459 (17,9800)

2

małż. Bolesław Cejmer Krystyna Cejmer

 

9/1 (0,2000)

9/4 (0,0060)

9/3 (0,1900)

3

Wiesława Gaworska

 

9/2 (4,4300)

9/6 (0,5541)

9/5 (3,8800)

4

Skarb Państwa

 

85 (5,5100)

85/2 (0,2023)

85/1 (5,3100)

5

Gmina Stupsk

 

339 (0,3100)

339/2 (0,0805)

339/1 (0,2300)

6

Gmina Stupsk

 

340 (1,1900)

340/2 (0,2469)

340/1 (0,9400)

7

Janina Kurzynka

małż.

Wojciech Walasek
Dorota Walasek

378 (4,8500)

378/2 (0,0442)

378/3 (0,0326)

378/1 (4,7700)

8

Zuzanna Mazurek

 

461 (1,0400)

461/2 (0,1003)

461/1 (0,9400)

9

małż. Henryk Bober Hanna Bober

 

734/1 (5,2800)

734/4 (0,3493)

734/3 (4,9300)

10

Skarb Państwa-
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły

 

738 (19,6313)

738/2 (0,1209)

738/1 (19,5105)

11

 

 

Piotr Antczak

 

381 (2,5300)

381/2 (0,0300)

381/1 (2,5000)

12

Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych o. teren. w Warszawie

 

382 (2,5800)

382/2 (0,0315)

382/1 (2,5500)

13

Gmina Stupsk

 

383 (0,2400)

383/2 (0,0009)

383/1 (0,2400)

14

małż.

Zdzisław Karpiński

Bogusława Karpińska

 

387 (5,4600)

387/2 (0,0872)

387/1 (5,3700)

15

Gmina Stupsk

 

388 (0,1700)

388/2 (0,0009)

388/1 (0,1700)

16

Zdzisław Karpiński

 

390 (5,9800)

390/2 (0,0823)

390/1 (5,9000)

17

Gmina Stupsk

 

391 (0,7900)

391/2 (0,0143)

391/1 (0,7800)

w zakresie:

  • przebudowy układu torowego i drogowego od km 121.178 do km 122.615 linii kolejowej E-65, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

  • budowy wiaduktu drogowego w km 122.431 linii kolejowej E-65,

  • budowy dróg dojazdowych spinających istniejący układ komunikacyjny,

  • budowy i przebudowy odwodnienia obiektów inżynierskich,

  • budowy oświetlenia jezdni i chodników,

  • budowy i przebudowy infrastruktury technicznej,

  • rozbiórki przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 122.375 linii kolejowej E-65,

  • zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) , który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia.

Doręczenie zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z kompletną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji można się również zapoznać w Urzędzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk.

 

 

WI.II.EA.7047-K/195/09

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 703
11 czerwca 2012 13:53 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.