Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Budowa wiatrowni w miejscowości Wyszyny Kościelne 131/1 zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stupsk dnia 14.06.2010 r.

 

 

ROŚ.7610-15-1/2010

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.33 ust. 1 i art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Stupsk zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2010 r. na wniosek Pana Radosława Kolaja działającego pod firmą EKOenergie Sp. z o.o. 06-500 Mława ul. Polna 16 A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy nominalnej 2,5 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 131, obręb Wyszyny Kościelne, gmina Stupsk.

Mając na uwadze powyższe, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Stupsk, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kpa, stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dwóch tygodni od dnia ukazania się zawiadomienia w Urzędzie Gminy Stupsk, pok. nr 5 w godzinach 7 00 – 15 00 ,

środy 8 00 – 16 00 . Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrzone

 

przez Wójta Gminy Stupsk przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wniosek inwestora został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Stupsku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Otrzymują:

  1. EKOenergie Sp. z o.o.

ul. Polna 16 A,

06-500 Mława

  1. Sołtys miejscowości

Wyszyny Kościelne w celu

podania do publicznej

wiadomości mieszkańcom

  1. a / a

 

.....................................................................

/podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do

dokonania obwieszczenia/

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2012 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 576
12 czerwca 2012 00:32 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl