Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk zobacz archiwum »

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk

Strategia Zrównoważonego
 
Rozwoju Gminy Stupsk
 
 
 
Spis Treści:

I.Wprowadzenie...........................................................................3
II.Proces Tworzenia Strategii .......................................................3
III.Przebieg Prac Nad Strategią......................................................6
IV.Etapy Budowy Strategii.............................................................8
V.Syntetyczna Ocena Uwarunkowań Rozwoju Gminy................10
VI.Wizja Zrównoważonego Rozwoju............................................17
VII.Zarys Planu Operacyjnego.........................................................24
VIII.System Zarządzania Strategią ...................................................33
I. WPROWADZENIE

Dokument programowy jakim jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk służy realizacji długofalowych planów rozwoju gminy, a jego przyjęcie spowoduje, że zarządzanie nie będzie oparte na przypadkowych decyzjach bieżących lecz będzie wynikiem skoordynowanych decyzji.
Przyjęcie tego dokumentu zwiększy zaufanie do władz lokalnych i jest szansą, że jego realizacja doprowadzi do wymiernych efektów. Gmina będzie postrzegana jako gmina stabilna, otwarta na inwestorów, świadoma swoich potrzeb i kierunków rozwoju.
Strategia spełnia również bardzo ważną rolę w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej – pozwala ubiegać się o fundusze strukturalne.

II. PROCES TWORZENIA STRATEGII

1. Istota Tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Pojęcie Zrównoważonego Rozwoju

Definicja rozwoju zrównoważonego (Sustainable Development), po raz pierwszy została podana w Raporcie Brutland „Nasza Wspólna Przyszłość” i w ślad za tym Raportem w „Agendzie 21”.
W Raporcie tym pojęcie „sustainable development” zdefiniowano jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja ta wskazuje, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawa do swego rozwoju.
Polityka Ekologiczna Państwa, dokument, którego założenia uzgodnione zostały podczas obrad „Okrągłego Stołu” w roku 1989, opracowywany był i przyjęty przez Rząd w roku 1990, a wprowadzony w życie Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1991 roku, a więc na ponad rok przed Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro i opublikowaniem Agendy 21, odnosi pojęcie zrównoważonego rozwoju (w dokumencie tym zastosowano termin „ekorozwój”) do szczebla narodowego i definiuje to pojęcie jako podporządkowanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa i państwa możliwościom jakie daje środowisko, którym dysponujemy.
Takie zdefiniowanie terminu rozwój zrównoważony, w sposób pośredni, lecz jednoznacznie, wprowadziło do praktyki politycznej i gospodarczej nowe pojęcie tzw. ”przestrzeni ekologicznej”, określanej jako wydajność zasobów odnawialnych i nieodnawialnych oraz zdolność absorpcji środowiska dla ludzkości ( w skali globu), ras (w skali kontynentów), narodów ( w skali kraju) i społeczności lokalnych.
Jest oczywistym, że Polska z uwagi na swe zobowiązania międzynarodowe, na proces integracji z Unią Europejską, ale przede wszystkim ze względu na ochronę zdrowia i środowiska w skali kraju i regionów, musiała oprzeć swą politykę środowiskową na zasadach rozwoju zrównoważonego, z których najważniejszą jest integracja i koherencja aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych w procesie rozwoju kraju.
Rozwój zrównoważony nie jest więc ochroną środowiska w ujęciu tradycyjnym. Jest to na pewno i przede wszystkim „rozwój”, ale uwarunkowany przestrzenią ekologiczną, a poprzez zakładaną synergię aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, bezpieczny i korzystny dla człowieka, dla środowiska i dla gospodarki. Nie jest więc „hamulcem” postępu, a jego „stymulatorem”. Jest to też sposób na życie i pewna forma etyki, dająca możliwość wyboru form konsumpcji i produkcji. Jest to również „moda”, bo konsument kojarzy produkt ekologiczny z czymś bezpiecznym i zdrowym, z czymś nowoczesnym.
Jak z powyższego wynika, że rozwój zrównoważony jest to proces rozłożony na lata (a być może i wieki) i pokolenia.


Strategia

Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk służyć powinno przede wszystkim stworzeniu warunków dla takiego stymulowania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku. Konieczne jest w związku z tym sukcesywne eliminowanie procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie sposobów gospodarowania „przyjaznych środowisku” oraz przyśpieszanie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. Realizacja tych postulatów nie może jednocześnie powodować niepożądanego zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego, ani poszerzać marginesu ubóstwa, czyli pogłębiania lub powstawania nowych napięć społecznych i zagrożeń ekonomicznych.
Aby integrować kierunki rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego i rozwoju środowiskowego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk musi określać powiązania i współzależności pomiędzy nimi oraz wyznaczać ich kierunki i ograniczenia, musi też wyznaczać kierunki i ramy dla rozwoju.
Strategia powinna łączyć, w sposób harmonijny, troskę o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gminy z postępem cywilizacyjnym i ekonomicznym, będącym udziałem wszystkich grup społecznych.

III. PRZEBIEG PRAC NAD SRTATEGIĄ

Strategia została opracowana metodą zespołową, przez Grupę Roboczą powołaną Zarządzeniem nr 26/04 Wójta Gminy Stupsk z dnia 24 sierpnia 2004 roku.
Prace nad strategią poprzedzone zostały opracowaniem diagnozy gminy dającej obraz zróżnicowania problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych występujących w jej obrębie. W trakcie przeprowadzonych czterech spotkań warsztatowych Grupa Robocza sformułowała następujące działania:
zidentyfikowano główne problemy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, utrzymaniem i rozwojem potencjału ekologicznego, ludzkiego i technicznego oraz problemy istniejące w ramach wybranych dziedzin gospodarki,
przeanalizowano sytuację gminy z określeniem czynników rozwojowych w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, utrzymania i rozwoju poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej ocenianych w kategoriach atutów i słabości gminy oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez jej otoczenie wykorzystując elementy analizy SWOT,
określono założenia (podmiot, okresy), wizję, misję, cele strategiczne oraz strategie działań prowadzących do realizacji misji.

We wszystkich etapach prac kierowano się zasadą apolityczności i działania w duchu współpracy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy.
Plan strategiczny wypracowany został metodą zespołową przez przedstawicieli społeczności lokalnej, najlepiej znających własne problemy i potrzeby – stanowi to podstawę do skutecznego urzeczywistniania wypracowanych celów strategicznych.


Harmonogram pracy warsztatowej nad Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk.
Warsztat
Data
Przebieg
I

25.08.2004
wprowadzenie do opracowania
strategii w gminie Stupsk,
analiza możliwości opracowania strategii
gminy Stupsk,
zdefiniowanie podstawowych pojęć,
uzgodnienie metodyki i organizacji pracy,
sformułowanie głównych założeń strategii.
II
01.09.2004
identyfikacja problemów w sferze:
- zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
- potencjałów gminy,
- gospodarczej,
przeprowadzenie analizy SWOT:
- czynniki sprzyjające i niesprzyjające w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców i potencjałów w gminie oraz otoczeniu,
- atuty i słabości gminy w zakresie działalności gospodarczej oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu.
określenie celów rozwoju gminy,
III
08.09.2004
prezentacja dotychczasowych ustaleń i elementów strategii,
dyskusja dotycząca systemu zarządzania i monitoringu strategii,
określenie listy celów szczegółowego rozwoju gminy,określenie hierarchii celów, zadań i działań.
IV
15.09.2004
podsumowanie dotychczasowej pracy,
dopracowanie listy celów, zadań, działań,
wypracowanie wskaźników
monitoringu strategii oraz systemu
zarządzania.IV. ETAPY BUDOWY STRATEGII

W trakcie prac nad strategią zrównoważonego rozwoju Grupa Robocza starała się odpowiedzieć na podstawowe i wzajemnie powiązane pytania:
Diagnoza: stan, problemy:
Gdzie jesteśmy? W jakim punkcie rozwoju znajduje się gmina?
Słabe i mocne strony gminy
Gdzie chcemy się znaleźć ? Wizja gminy, szanse i zagrożenia,
Do czego zmierzamy ? cele strategiczne
Plan operacyjny: zadania (działania),
W jaki sposób to zrobić ? instrumenty ich realizacji

Proces budowy strategii został podzielony na poszczególne etapy, które składały się z szeregu etapów cząstkowych.
W pierwszym etapie wykonaliśmy diagnozę obecnego stanu gminy starając się zbilansować swoje słabe i mocne strony, możliwości i zagrożenia oraz wyodrębnić problemy. Na tym etapie została przeprowadzona analiza SWOT. Pomocnym okazało się:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk - Uwarunkowania i Diagnoza Stanu Zagospodarowania Gminy Stupsk (cześć I) i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (część II).

Kolejnym etapem w pracach nad gminną strategią rozwoju było sformułowanie Wizji Gminy, czyli przyszłego jej stanu za 10 – 15 lat, do którego będziemy dążyć uwzględniając dobro środowiska oraz potrzeby mieszkańców. Ten przyszły stan może określać pożądane cechy środowiska naturalnego, skalę rozwoju gospodarczego, funkcjonowania służb publicznych, czy też poziomu życia mieszkańców. Poprzez stworzenie wizji przyszłości tworzy się ramy, które pozwolą lepiej podejmować decyzje, dotyczące wyznaczania celów i sposobów ich realizacji w procesie budowania strategii.
Ostatnim etapem było ustalenie systemu oceny (monitoringu) - realizacji zakładanych celów, czyli oceny na ile realizacja poszczególnych zadań posunęła się do przodu oraz czy zbliżamy się do osiągnięcia zakładanych celów. Taki system umożliwia wprowadzenie zmian w trakcie – jeśli trzeba coś poprawić – i powoduje, że strategia nie staje się dokumentem sztywnym.

V. SYNTETYCZNA OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY STUPSK

Analiza SWOT (skrót z ang. Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) oraz Threats (zagrożenia), określana także jako „analiza strategiczna”, jest sposobem uporządkowania informacji o istniejących lub potencjalnych uwarunkowaniach rozwoju gminy na tle zagrożeń i szans pojawiających się w przyszłości. Przeprowadzenie jej pozwoliło na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron organizacji, szans i zagrożeń jakie stoją przed organizacją.

SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji na:
zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych,
wywierające negatywny  i pozytywny wpływ na organizację.
 
Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:
wewnętrzne pozytywne – mocne strony, czyli walory organizacji, które w pozytywny sposób wyróżniają ją z otoczenia,
wewnętrzne negatywne – słabe strony, czyli konsekwencje ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Mogą one dotyczyć całej organizacji, jak i jej części,
zewnętrzne pozytywne – szanse – zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy odpowiednio wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia,
zewnętrzne negatywne – zagrożenia – wszystkie czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako bariery dla rozwoju. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.
 
Analiza SWOT pozwoliła określić najbardziej prawdopodobne cele rozwoju gminy Stupsk. Została ona przeprowadzona w układzie 4 stref:
1.strefa środowiskowa
2.strefa gospodarcza
3.strefa społeczna
4.zarządzanie
Analiza SWOT została zaprezentowana na następnych stronach w podziale na czynniki sprzyjające rozwojowi jak i stanowiące jego ograniczenia.
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI
oGRANICZENIA ROZWOJU
1.STREFA ŚRODOWISKOWA
Mocne strony
Słabe strony
rozbudowana sieć wodociągowa (90%)
odpowiednie warunki do produkcji żywności ekologicznej
niskie zanieczyszczenie wody
czyste powietrze z uwagi na brak źródeł emisji
odbiór odpadów komunalnych (USKOM)
22,78% powierzchni gminy objęte Strefą Krajobrazu Chronionego
teren gminy włączony w Zielone Płuca Polski
obszary źródłowe rz. Dunajczyk i cieków bez nazwy będących dopływami Dunajczyka i Giedniówki
obszary dolinne związane z ciekami i obszarami prognostycznymi występowania torfów, tworzące znaczne kompleksy łąkowe w dużym stopniu odkształcone przez meliorację
obszary o cennych walorach przyrodniczych związane z terenami trwale podmokłymi
zwarte kompleksy gleb dobrych i bardzo dobrych w zachodniej części gminy
wskaźnik bonitacji na poziomie 51,6 punktów wobec 60,5 punktów dla dawnego województwa ciechanowskiego
niskie wykorzystanie walorów krajobrazowych w celach rekreacyjnych
zanieczyszczenie środowiska odpadami płynnymi z gospodarstw indywidualnych
nierozwiązany problem zagospodarowania odpadów stałych
brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
duża ilość gospodarstw stosująca ogrzewanie tradycyjne
niski poziom świadomości rolników w sferze możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej
niska świadomość proekologiczna: wypalanie traw, niszczenie zieleni (drzew w lesie), dzikie składowiska śmieci
zanieczyszczenie lasów odpadami bytowymi
brak wiejskich przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
wymagające opracowania dokumentacji przyrodniczej i ustanowienia formy ochrony obszary o cennych walorach przyrodniczych związane z terenami trwale podmokłymi
niski stopień lesistości 12,5%
jedynie 50% lasów pod zarządem państwowym

zatwierdzone zasoby dyspozycyjne wody wynoszące 387,9 m 3 /h zabezpieczające potrzeby wody gminy z dużą rezerwą na okres kierunkowy
możliwość wykorzystania wód geotermalnych na bazie pojedynczych otworów wiertniczych występujących na granicy ze Strzegowem i poszukiwania wód w nowych otworach
możliwość znacznego zwiększenia lesistości poprzez zalesienie gruntów marginalnych dla rolnictwa
prowadzenie edukacji w szkołach w zakresie ekologii
pozyskiwanie funduszy z WFOŚ i GW
małe zużycie środków chemicznych w rolnictwie
stopniowa poprawa estetyki i wyglądu gminy


znaczne rozdrobnienie lasów, młody wiek i niska odporność na antroporesję
nieliczne pomniki przyrody, znacznie zdewastowane założenia parkowe
niewystarczające środki finansowe gminy
niski stan wód gruntowych
brak instalacji nawadniającej pola
Szanse zewnętrzne
Zagrożenia zewnętrzne
proekologiczna polityka państwa
wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie
możliwość uzyskania funduszy z Unii Europejskiej
promocja zdrowego trybu życia i rekreacji
ukształtowanie potrzeb w zakresie kontaktu z przyrodą
wzrost poziomu życia i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych
brak kredytów preferencyjnych na rozwój
małe środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
nieprzystosowanie przepisów
małe zaangażowanie państwa w zakresie finansowania edukacji ekologicznejCZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI
oGRANICZENIA ROZWOJU
1.STREFA GOSPODARCZA
Mocne strony
Słabe strony
położenie gminy w pobliżu miast Ciechanów i Mława (bliski rynek zbytu)
korzystne przekształcenia w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych
wysoki stopień prywatyzacji firm, umożliwiający dostosowanie do realiów rynkowych i elastycznego reagowania na zmiany koniunkturalne
dobrze ukształtowana sieć handlowa prowadzona przez sektor prywatny uzupełniana o tradycyjne cotygodniowe targi w Konopkach
sieć telekomunikacyjna
aktywizacja terenu wzdłuż magistrali kolejowej Warszawa - Gdańsk
rozbudowana sieć gazowa
rozbudowana sieć wodociągowa
dobry stan środowiska naturalnego
stan środowiska sprzyjający produkcji zdrowej żywności i przetwórstwu rolno – spożywczemu
dobra infrastruktura drogowa
możliwość korzystania z ulg i zwolnień podatkowych
duży potencjał wykwalifikowanej siły roboczej
dostępność do środków produkcji i ochrony roślin dla rolnictwa
brak obwodnicy Stupska i Woli Szydłowskiej
monofunkcyjny rozwój obszaru ukierunkowany prawie wyłącznie na produkcję surowca rolnego, brak uzupełniających form gospodarowania jak rzemiosło wiejskie, przetwórstwo
duża grupa gospodarstw pełniących wyłącznie rolę socjalnego zabezpieczenia dla rodzin ich właścicieli
obniżająca się ilość gruntów ornych pod zasiewami
gleby niskiej kategorii
niska zamożność społeczeństwa, brak własnego kapitału inwestycyjnego, co wpływa hamująco na rozwój prywatnej przedsiębiorczości
bierność mieszkańców ukierunkowana na „zasiłkowe” wspomaganie bezrobotnych, szczególnie tam gdzie istniały PGR-y
niekorzystne warunki zbytu wyprodukowanej żywności
niewystarczający stopień gazyfikacji
duży spadek ruchu budowlanego
stagnacja w procesie poprawy warunków mieszkaniowych
brak banku gruntów komunalnych dla zabezpieczenia potrzeb tworzenia ofert lokalizacyjnych pod obiekty mieszkaniowe, usługi i przemysł

dobra dostępność do usług medycznych – istniejące placówki służby zdrowia zarówno publiczne jak i prywatne
obejście drogowe wsi Konopki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 615

nie doinwestowanie w zakresie usług użyteczności publicznej
mała ilość punktów małej gastronomii
niewielki potencjał przemysłowy
brak oczyszczalni ścieków
migracja młodych i wykształconych ludzi
brak perspektyw życiowych
brak obiektów bazy turystycznej
niski poziom świadomości rolników w sferze możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej
słabe zabezpieczenie kapitałowe do pobrania dużych kredytów spowodowane małą zamożnością rolników
brak miejsc pracy
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych

Szanse zewnętrzne
Zagrożenia zewnętrzne
polityka regionalna państwa
możliwość pozyskiwania funduszy pomocowych
możliwość przetwarzania produktów rolnych
upowszechnianie zdrowego trybu życia
wzrost gospodarczy kraju
wysokie wymagania uzyskania kredytów
słaby rozwój przetwórstwa
wysokie ceny środków do produkcji rolnej
niskie ceny produktów rolnych
znikome zainteresowanie inwestorów budową nowych zakładów
wysokie koszty dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarcząCZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI
oGRANICZENIA ROZWOJU
STREFA SPOŁECZNA
Mocne strony
Słabe strony
położenie gminy w pobliżu miast Ciechanów i Mława
dobrze wyposażone technicznie dwa zakłady opieki zdrowotnej
duży potencjał ludzki
funkcjonujący młodzieżowy klub sportowy, biblioteki
funkcjonowanie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Konopki o szerokim zakresie działań statutowych
coraz lepsze funkcjonowanie szkół
potencjał młodych ludzi posiadających chęć kształcenia
baza lokalowa do rozwoju sportu (hala sportowa i stadion)
dofinansowanie przez gminę ośrodka pomocy społecznej

wysokie bezrobocie
niskie zarobki mieszkańców powodujące małą aktywność
brak gminnego ośrodka kultury
ograniczona infrastruktura w zakresie uprawiania sportów: jedna hala gimnastyczna i boisko sportowe
utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej
brak funduszy na koła zainteresowań w szkołach
niekorzystna struktura wiekowa ludności (starzenie się ludności, bardzo wysoka liczba osób w wieku nieprodukcyjnym
brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego
niska stopa życiowa części mieszkańców

Szanse zewnętrzne
Zagrożenia zewnętrzne
otwarcie granic z unią europejską
współpraca z organizacjami pozarządowymi
zmiana polityki społecznej państwa i zapewnienie dostatecznych środków
zwiększenie środków finansowych na oświatę i kulturę
upowszechnienie zdrowego trybu życia
zmniejszenie bezrobocia – rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego
uzyskanie wsparcia zewnętrznego na działania społeczno - kulturalne
niedostateczna opieka socjalna państwa
nie dofinansowanie instytucji państwowych i społecznych
zła infrastruktura służby zdrowia
brak stabilnej polityki finansowej państwa
niewystarczające środki finansowe przeznaczone na kulturę i podtrzymanie tradycji regionalnych
wzrastające bezrobocie


 
 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI


oGRANICZENIA ROZWOJU
ZARZĄDZANIE
Mocne strony
Słabe strony
wykwalifikowana kadra
łatwy dostęp do informacji
szybkie i terminowe załatwianie spraw
szybki obieg dokumentów
dobre powiązania komunikacyjne z otoczeniem
nieuporządkowana gospodarka odpadami
brak oczyszczalni ścieków
brak inicjatywy społecznej
niskie dochody gminy spowodowane: bezrobociem, złą koniunkturą w rolnictwie
brak obiektów bazy turystycznej
Szanse zewnętrzne
Zagrożenia zewnętrzne
zmiana polityki państwa
wzrost zainteresowania historią i kulturą regionu
uporządkowane sprawy finansowe gminy
możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej
polityka państwa zwiększająca ilość zadań bez zabezpieczenia środków
niestabilność przepisów prawa
obojętność społeczeństwa na kwestie ładu przestrzennego
brak wsparcia przez państwo form budownictwa 
VI. WIZJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY STUPSK

Wypracowana wizja zrównoważonego rozwoju Gminy Stupsk oznacza przyszły stan gminy, funkcjonującej według zasad gwarantujących jej trwały zrównoważony rozwój. Nie stanowi ona natomiast rejestru i spisu zadań do wykonania przez gminę.
Wizja to najogólniejszy cel gminy stanowiący opis misji gminy z jej głównymi polami aktywności w przyszłości. Określa ona ideę i ogólny kierunek rozwoju oraz pośrednio dziedziny, którymi gmina powinna się zajmować.

Wizja Gminy Stupsk w roku 2015r.

Czysta i przyjazna gmina, z wysoką estetyką zabudowy i obejść, która dba o swoje zasoby środowiska przyrodniczego i kulturalnego.


Rozwinięta gospodarka lokalna:
rolnictwo z silnie zaznaczonym udziałem produktów ekologicznych
racjonalne zagospodarowanie użytków rolnych oraz zalesienie gruntów klas marginalnych
rozwinięta agroturystyka dostosowana do regionu
rozwinięte usługi o zróżnicowanym charakterze zaspokajające potrzeby mieszkańców i gości
przetwórstwo spożywcze z wytworzeniem markowych produktów, charakterystycznych dla gminy
wielokierunkowy rozwój wsi z wykorzystaniem źródeł dochodów poza rolnictwem

Gmina dysponująca sprawnym systemem obsługi mieszkańców: z odpowiednią infrastrukturą techniczną (wysypiskami śmieci, segregowaniem odpadów, wtórnym przerobem materiałów odpadowych, oczyszczalnia ścieków wraz z działającą siecią wodociągową i kanalizacyjną, płytami obornikowymi i zbiornikami na gnojowicę) oraz infrastrukturą społeczną (opieką zdrowotną, opieką społeczną i poczuciem bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajająca zróżnicowane potrzeby mieszkaniowe i edukacyjne).

Zlikwidowany problem bezrobocia, ludzie chcący pracować będą mieli pracę dającą satysfakcję i pozwalającą godnie żyć

Gmina zarządzana profesjonalnie: przyjazna mieszkańcom, współpracująca z innymi samorządami, aktywna w kontaktach zewnętrznych, zabiegająca o interesantów.

Gmina posiadająca sprawny i bezpieczny układ komunikacyjny, powiązany z otoczeniem, siecią ścieżek rowerowych.

1. Cele główne i szczegółowe
Główny cel to hasłowa idea wizji gminy. Wyraża on podstawową ideę przyszłego rozwoju gminy Stupsk i określa stan jaki mamy szansę –pod warunkiem podjęcia działań zapisanych w strategii – osiągnąć.

Jako główny cel rozwoju gminy Stupsk przyjmuje się osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Wielokierunkowe rozpoznanie dotychczasowego rozwoju gminy pozwoliło na identyfikację grup problemów wymagających rozwiązania. Sformułowano je jako cele rozwoju gminy oraz sposoby prowadzące do ich osiągnięcia.
Dochodzenie do założonego celu głównego wymaga zachowania właściwych relacji między celami szczegółowymi identyfikowanymi poprzez:

1.cele środowiskowe – identyfikujące się z zachowaniem i rehabilitacją wartości przyrodniczych środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i obiektów prawnie chronionych: Obszaru Chronionego Krajobrazu, użytków ekologicznych, pomników przyrody, parków podworskich. Polityka osiągania celów przyrodniczych to przede wszystkim racjonalna gospodarka zasobami środowiska, a więc wodami powierzchniowymi i podziemnymi, powietrzem, glebami i lasami oraz ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł lokalnych. Poprawa stanu środowiska to także podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy zarówno z punktu widzenia podnoszenia standardu życia jak i z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności obszaru. Ważne tu są także cele przestrzenne – polegające na wprowadzeniu ładu w zabudowie wsi, propagowaniu wzorców dobrej architektury, wprowadzaniu materiałów budowlanych harmonizujących z krajobrazem, podnoszeniu estetyki pojedynczych zagród.

2.cele gospodarcze – wyrażające się w kształtowaniu sfery ekonomicznej życia społeczności lokalnej, tworzenie mechanizmów stymulujących wszechstronny rozwój gospodarczy gminy i ośrodka gminnego, aktywizację rozwoju gminy poprzez wspieranie funkcji lokalnych usług publicznych (oświata, szkolnictwo, ochrona zdrowia, kultura), wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego, zapewniające obniżenie bezrobocia tym samym wzrost dobrobytu mieszkańców;
3.cele społeczne – ukierunkowane na prawidłowe kształtowanie struktury przestrzennej jednostek osadniczych i terenów otwartych, decydujące o warunkach zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku mieszkańców. Edukacja i ciągłe doskonalenie umiejętności mieszkańców gminy, umożliwiające rozwój zasobów ludzkich. Działania mające na celu poprawę poziomu i warunków wykształcenia i kultury. Poprawa świadomości obywatelskiej, warunków zdrowia mieszkańców i stanu bezpieczeństwa publicznego. Tworzenie ofert lokalizacyjnych pod różnego rodzaju działalność gospodarczą i usługową, tworzenie rezerw terenowych pod nową zabudowę, z jednoczesnym rozwijaniem gospodarki wodno – ściekowej, budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków; A także cele kulturowe – skupiające się na zachowaniu resztek dziedzictwa kulturowego ochronie zabytkowych obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych; eksponowaniu wartości kulturowych poprzez organizowanie szlaków turystycznych pieszych, rowerowych;

4.zarządzanie – podniesienie jakości zarządzania i infrastruktury technicznej, właściwa polityka promocyjna i inwestycyjna, zwiększenie efektywności gospodarowania finansami, poprawia estetyki i funkcjonalności przestrzeni gminnej oraz rozwijanie wszelkiego wachlarza usług.


Zidentyfikowane w ten sposób cele stanowiły punkt wyjścia dla dalszych szczegółowych prac analitycznych, w wyniku których powstało „Drzewo celów”, w którym centralne miejsce zajmują cele główne strategii w układzie poszczególnych stref.
Podnoszenie walorów przyrodniczych gminy

Likwidacja zagrożeń środowiska
Wykorzystywanie walorów przyrodniczych gminy
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańcówWdrożenie kompleksowego systemu gospodarkki odpadami
Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Wdrażanie programu edukacji ekologicznej
Wdrożenie kompleksowego systemu oczyszczania ścieków
Zwiększenie lesistości gminy
Utworzenie rzetelnego systemu informacji ekologicznej
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Tworzenie warunków do tworzenia agroturystyki i turystyki weekendowej
Uspołecznienie problemów z zakresu ekologii
Eliminowaaniee zanieczyszczenień powietrza
Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności
Wspieranie proekologicznych działań szkół

Pobudzenie aktywności gospodarczej
Przyciągnięcie inwestycji źródłem nowych miejsc pracy
Wykorzystywanie walorów i zasobów przyrodniczych gminy
Tworzenie warunków do aktywacji gospodarczejPromocja gminy, prowadzenie markietingu lokalnego i regionalnego
Wspieranie produkcji żywności ekologicznej
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Wzbogacenie infrastruktury technicznej
Tworzenie warunków do tworzenia agroturystyki
Integracja lokalnego środowiska biznesowego
Wydzielenie i przygotowanie terenów pod inwestycje
Rozwój sektora usług
Wspieranie nowych zakładów przetwórczych

Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa żywności
Pobudzenie lokalnej aktywności przetwórczej

Powiązanie ulg podatkowych z tworzeniem miejsc pracy

Przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej 
Podniesienie poziomu życia mieszkańców

Podniesienie poziomu edukacji i aktywności społecznej
Poprawa opieki zdrowotnej i społecznej
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwaWzmocnienie materialne oświaty
Zapewnienie systemu opieki zdrowotnej
Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
Podnoszenie kwalifikacji kadry
Rozwój edukacji prozdrowotnej
Bogata oferta spędzania wolnego czasu
Poprawa jakości nauczania w szkołach
Usprawnienie opieki społecznej
Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Rozwój sportu i aktywnego spędzania czasu


Poprawa funkcjonowania policji i straży pożarnej
Rozwój bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej

Tworzenie warunków do pozostawania młodych na wsi

Wypromowanie charakterystycznych cyklicznych imprez 

Podniesienie jakości zarządzania i infrastruktury

Dobre zarządzanie gminą
Uzyskanie pełnej infrastruktury technicznej
Podniesienie jakości ładu przestrzennego i estetyki

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania
Wdrażanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków
Ochrona krajobrazu
Pozyskiwanie lokalnych liderów w celu pobudzenia inicjatywy społecznej
Poprawa nawierzchni dróg i ulic
Poprawa estetyki zabudowy, siedlisk i zagród
Wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników gminy


Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza


Doskonalenie pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych


Pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych i społecznych
 
1.VII. ZARYS PLANU OPERACYJNEGO STRATEGII


STREFA SRODOWISKOWA – PODNIESIENIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY
Likwidacja zagrożeń środowiska
Wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Opracowanie planu gospodarki odpadami
2005
Gmina
Segregacja odpadów
2004-2005
Gmina, inwestorzy zewnętrzni, mieszkańcy
Utylizacja odpadów
2004-2009
Związek gmin
Likwidacja dzikich wysypisk
2004-2015
Gmina, właściciele nieruchomości
Wdrożenie kompleksowego systemu oczyszczania ścieków
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Budowa oczyszczalni ścieków
2005-2015
Gmina
Budowa oczyszczalni przydomowych
2005-2015
Gmina, właściciele nieruchomości
Budowa kanalizacji z podłączeniem do oczyszczalni
2005-2015
Gmina
Podczyszczanie kanalizacji deszczowej
2005-2015
Gmina, zarządcy dróg, przedsiębiorcy
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Wdrożenie systemu monitoringu zanieczyszczeń wód
2005
WIOŚ
Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie ochrony wód podziemnych
2004-2015
Gmina, Powiat, sąsiednie gminy, rolnicy
Płyty gnojowe, zbiorniki na gnojownicę, uszczelnianie szamb
2005-2010
Właściciele nieruchomości


Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza i nadmiernego hałasu
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Dalsza gazyfikacja gminy
2005-2015
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Zieleń izolacyjna wzdłuż ulic i dróg
2006-2015
Administratorzy dróg, Gmina
Podniesienie walorów przyrodniczych gminy
Zwiększenie lesistości gminy
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Wspieranie działań na rzecz zalesienia gruntów marginalnych dla rolnictwa
2004-2015


Powiat, Gmina
Przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów
2004-2015
Nadleśnictwo, szkoły, Gmina
Kształtowanie leśnych korytarzy ekologicznych
2004-2015
Nadleśnictwo, szkoły, Gmina
Tworzenie warunków do rozwoju agroturystyki, turystyki weekendowej, przyrodniczej i kwalifikowanej oraz rekreacyjnej
2004-2015
Gmina, Powiat, Ośrodek Rolniczego Stowarzyszenia Ekologicznego
 

Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Stymulowanie produkcji żywności zgodnie z zasadami ekologii
2004-2015
Gmina, Powiat, ODR
Rozwijanie profesjonalnych usług doradczych w zakresie współczesnych technologii przyjaznych środowisku
2004-2015
Gmina, ODR
Rozwijanie na obszarach chronionych rolnictwa ekologicznego
2004-2015
Gmina, szkoły, ODR, rolnicy
Wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczo
2004-2015
Gmina, Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Wdrożenie programu ekologicznej edukacji
2004-2015
Sejmik Wojewódzki, Gmina, szkoły, organizacje społeczno- ekologiczne
Utworzenie rzetelnego systemu informacji ekologicznej
2005
Gmina
Wspieranie proekologicznych działań szkół
2004-2015
Gmina, organizacje proekologiczne
 
STREFA GOSPODARCZA – POBUDZENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przyciąganie inwestycji źródłem nowych miejsc pracy
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Usprawnienie procedur decyzyjnych w zakresie planowania przestrzennego i prawa
2004-2006Gmina, Wójt
Przygotowanie i rozpowszechnianie ofert lokalizacyjnych
2004-2006
Gmina
Informacja o ofertach inwestycyjnych
2004-2006
Gmina
Promocja gminy, prowadzenie marketingu lokalnego i regionalnego
2004-2015
Gmina
Wzbogacanie infrastruktury technicznej
2004-2010
Gmina
Wydzielenie i przygotowanie terenów pod inwestycje
2004-2006
Gmina
Wykorzystywanie walorów i zasobów przyrodniczych gminy
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Wspieranie produkcji żywności ekologicznej
2004-2015
Gmina, ODR, prywatni inwestorzy
Tworzenie warunków do rozwoju agroturystyki, turystyki weekendowej, przyrodniczej i kwalifikowanej oraz rekreacji
2004-2015
Gmina, inwestorzy
Rozwój usług agroturystycznych
2004-2015
Prywatni inwestorzy
Zagospodarowanie stawów
2004-2010
Gmina, inwestorzy
Rozwój sektora usług i produkcja towarów oparta na wykorzystaniu lokalnych zasobów
2004-2015
Gmina, inwestorzy
Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności
2004-2015
Gmina

Tworzenie warunków do aktywizacji gospodarczej
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Tworzenie i wspieranie ośrodków doradczych ( doradztwo techniczno-technologiczne, pośrednictwo w tworzeniu związków kooperacyjnych między podmiotami gospodarczymi )
2004-2015


Gmina
Publikacja informatorów
2004-2015
Gmina
Ułatwianie dostępu do kredytów
2004-2015
Banki
Integracja lokalnego środowiska biznesowego
2004-2007
Gmina, inwestorzy
Wspieranie nowych zakładów przetwórczych
2004-2015
Gmina
Pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej
2004-2007
Gmina
Powiązanie ulg podatkowych z tworzeniem miejsc pracy
2004-2015
Rada Gminy, Powiat

 

STREFA SPOŁECZNA – PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1.Podniesienie poziomu edukacji

1.Wzmocnienie materialne oświaty w gminie
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Remonty i modernizacje bazy lokalnej szkół (sale gimnastyczne, boiska, pracownie komputerowe)
2004-2010
Gmina
Likwidacja ekonomicznych i przestrzennych barier dostępności do szkół
2004-2006
Gmina, powiat
Podnoszenie kwalifikacji kadry
2004-2015
Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy gminy
Poprawa jakości nauczania w szkołach
2004-2015
Gmina
Poprawa opieki zdrowotnej i społecznej
Zapewnienie systemu opieki zdrowotnej na poziomie odpowiadającym potrzebom mieszkańców
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej
2004-2015
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kontakt lekarzy
Rozbudowa systemu pomocy doraźnej
2004-2015
Powiat
Poprawa dostępu do lekarzy specjalistów
2004-2015
, Powiat
Realizacja inwestycji w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej
2004-2015
Powiat, inwestorzy prywatni, Gmina, lekarze
Leczenie uzależnień
2004-2015
Gmina, Poradnia Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiat
Rozwój edukacji prozdrowotnej
2004-2015
Szkoła, placówki Służby Zdrowia, Sanepid
Usprawnienie pomocy społecznej
2004-2015
GOPS, Caritas, kościół1.Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
2004-2006
Służba zdrowia, szkoły, gmina, organizacje pozarządowe
Bogata oferta spędzania wolnego czasu
2004-2006
Gmina, szkoły, organizacje pozarządowe, kościół
Przeciwdziałanie patologiom społecznym
2004-2006
Gmina, GOPS, kościół
Poprawa funkcjonowania policji dzięki odpowiedniemu wyposażeniu
2004-2006
Budżet państwa, wojewoda, policja
Pobudzenie aktywności społecznej
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Rozwój sportu i aktywnego spędzania czasu
2004-2015
Gmina, szkoła, organizacje pozarządowe, kluby
Rozwój bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej
2004-2006
Gmina, Powiat, inwestorzy
Aktywizacja instytucji kultury i sportu do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży
2004-2006
Gmina, szkoły, kościoły
Tworzenie klubów młodzieżowych, grup zainteresowań, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych
2004-2015
Gmina

 

ZARZĄDZANIE – PODNIESIENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Dobre zarządzanie gminą
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania (planowania długo- średnio- i krótkookresowego)
2004-2006
Wójt, Rada Gminy
Pozyskiwanie lokalnych liderów w celu pobudzenia (uaktywnienia) inicjatywy społecznej
2004-2015
Wójt, Rada Gminy
Wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników gminy
2004-2007
Sekretarz, Rada Gminy
Doskonalenie pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
2004-2006
Wójt
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji komunalnych i infrastuktury społecznej
2004-2007
Rada Gminy, Wójt
Pobudzenie przedsiębiorczości poprzez przygotowanie odpowiednich terenów i stosowanie ulg podatkowych
2004-2006
Rada Gminy
Opracowanie przejrzystych i jasnych zasad i kryteriów gospodarowania środkami publicznymi
2004-2006
Rada Gminy, Wójt

 

Uzyskanie pełnej infrastruktury technicznej
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Wdrożenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków
2004-2015
Rada Gminy
Poprawa nawierzchni dróg i ulic w gminie
2004-2007
Rada Gminy, Powiat, województwo
Podniesienie jakości ładu przestrzennego i estetyki
Działania:
Termin realizacji:
Podmioty wykonujące lub współpracujące:
Ochrona krajobrazu jako istotnego waloru
2004-2015
Wójt, Rada Gminy, inwestorzy, Konserwator Zabytków Przyrody
Opracowanie i wdrożenie programu promocji lokalnych wartości architektonicznych
2004-2015
Rada Gminy, Powiat
Poprawa estetyki zabudowy
2004-2015
Wójt, Rada Gminy, właściciele posesji
Promowanie estetyki i czystości zagród na terenie gminy (ogłaszanie konkursów w tym zakresie, nagrodzenie najlepszych)
2004-2015
Wójt, Rada Gminy, właściciele posesji
VIII. SYSTEM ZARZADZANIA STRATEGIĄ

Opracowanie strategii rozwoju gminy kończy Uchwała Rady Gminy o przyjęciu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stupsk”. Realizacja tej strategii stawia przed władzami gminy konieczność określania sposobów jej realizacji, obserwacji realizacji celów i zadań oraz aktualizacji strategii.
Głównymi zadaniami stawianymi przed władzami w zakresie realizacji strategii są:
1.Określenie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii, wskazując zespół i koordynatora posiadającego odpowiednie kompetencje. Należy też rozwijać zróżnicowane i odpowiednie do zadań formy współpracy z administracją wojewódzką, innymi gminami i administracją rządową.
2.Decyzje w zakresie realizacji zadań należy podejmować w oparciu o Wieloletnie Plany inwestycyjne. Realizacja zadań powinna być oceniana a propozycje zadań powinny być systematycznie aktualizowane, podobnie jak cała strategia.
3.Ustalenie systemu monitoringu strategii jako narzędzia oceny stanu jej realizacji. Monitoring obejmuje systematyczną obserwację i ocenianie skuteczności strategii oraz warunków zewnętrznych i wewnętrznych, w tym zwłaszcza specjalnie dobranych elementów i aspektów. Służyć powinien on do:
rozpoznania, według jakiego scenariusza postępuje rozwój (zmiany struktur społeczno – gospodarczych i przestrzennych), ostrzegania przed zagrożeniami;
wykrycia sytuacji wymagającej decyzji o korekcie lub o zmianie strategii;
wykrycia zbliżania się sytuacji, wymagających podjęcia decyzji strategicznych;
oceny stopnia realizacji poszczególnych celów strategicznych, co umożliwi wskaźnikowy system monitorowania strategii;
Ważnym elementem jest społeczny system monitorowania jakościowych zmian w gminie, w tym stopnia społecznej satysfakcji z realizacji celów wyznaczonych przez strategię.
4.W procesie wdrażania strategii należy:
prowadzić działalność informacyjno-promocyjną (informowanie opinii publicznej);
koordynować i opracowywać działania, przygotowywać i wzmacniać stopień zaangażowania uczestników poprzez delegowanie zadań małym zespołom w celu przygotowania i wdrażania konkretnych projektów oraz programów.
5.Ustalenie wskaźników systemu obserwacji postępów oraz okoliczności zewnętrznych, mających wpływ na skuteczność wdrażania i realizacji celów
6.Wójt Gminy winien przynajmniej raz w roku zdawać Radzie sprawozdanie z postępów w realizacji strategii, równocześnie powinien być dokonywany przegląd celów i zadań strategicznych oraz postępów i trudności w realizacji strategii przez Grupę Roboczą.

Należy także uwzględnić system aktualizacji strategii jako działania ściśle związanego z systemem ze względu na długookresowy charakter planowania, częste zmiany prawne, organizacje, a także możliwość uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Ważnym instrumentem sprawdzającym realizację strategii jest opracowany „wskaźników system monitorowania strategii”, którego zadaniem jest pomoc w określaniu stopnia realizacji poszczególnych celów oraz monitorowanie procesu zrównoważonego rozwoju gminy.
W tabeli poniżej dla każdego z celów określono przykładowe wskaźniki oraz inne, niezbędne do ich użycia informacje.


STREFA SRODOWISKOWA – PODNIESIENIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY
3.Likwidacja zagrożeń środowiska

1.Wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość odzyskanych surowców wtórnych
- Liczba mieszkańców objętych programem segregacji odpadów
- Ilość wykorzystanych odpadów, ilość odpadów utylizowanych
- Wielkość nakładów na inwestycje w dziedzinie zagospodarowania odpadów stałych
Służby gminy, podmioty gospodarcze zajmujące się odpadami
Wdrożenie kompleksowego systemu oczyszczania ścieków
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % powierzchni gminy objętej siecią kanalizacyjną
- %ludności gminy korzystającej z połączenia do sieci kanalizacyjnej
- % ścieków oczyszczanych do wszystkich ścieków wytwarzanych
% podczyszczanych ścieków kanalizacji deszczowej do wszystkich ścieków kanalizacji deszczowej
- Długość sieci kanalizacyjnych
Służby gminy, powiatu, WIOŚ
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Wskaźniki zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb w relacji do norm krajowych i UE
- Stan zanieczyszczenia rzek
- Ilość wspólnych działań
Służby gminy, powiatu, WIOŚEliminowanie zanieczyszczeń powietrza i nadmiernego hałasu
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość kW wytworzonych i podanych do sieci pochodzących z odnawialnych źródeł energii
- Moc zainstalowanych alternatywnych źródeł energii
- Ilość gospodarstw, które zmieniły sposób ogrzewania
- Stan zanieczyszczenia powietrza wg poszczególnych parametrów
- Ilość działań zmniejszających poziom zanieczyszczenia u źródeł i ich efekty
-Powierzchnia zieleni izolacyjnej ulic
- Stan poziomu hałasu wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
Służby gminy, powiatu, WIOŚ
Zwiększenie lesistości gminy
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % odnowienia leśne i zalesienia do ogólnej powierzchni lasu w gminie
- Powierzchnia parków spacerowych i wypoczynkowych, lasów na jednego mieszkańca
- % powierzchnia zieleni ogólnodostępnej i lasów do terenów zabudowanych
- % udział powierzchni lasów do powierzchni zabudowanej
Służby gminy, powiatu
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Wdrożenie programu edukacji ekologicznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
Liczba uczestników szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej
Służby gminy, powiatu, szkoły, organizacje pozarządowe
- Liczba uczestników konkursów ekologicznych
- % mieszkańców gminy objętych programem
- Ilość imprez ekologicznych
- Ilość zielonych szkół funkcjonujących na terenie gminy
Służby gminy, powiatu, szkoły, organizacje pozarządowe
Utworzenie rzetelnego systemu informacji ekologicznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
Liczba publikacji i wydawnictw gminy z dziedziny ekologii
- Ilość materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
- Liczba opinii wydawanych gminie przez organizacje pozarządowe
- Wielkość środków gminy na konstruowanie usług z zakresu ekologii
Służby gminy, organizacje pozarządowe
Uspołecznienie problemów z zakresu ekologii
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Liczba wydawanych opinii organizacji pozarządowych
- Ilość publikacji i wydawnictw gminy z dziedziny ekologii
- Ilość materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
- Liczba opinii wydawanych gminie przez organizacje pozarządowe
- Wielkość środków gminy na konstruowanie usług z zakresu ekologii
Służby gminy, organizacje pozarządowe


Wspieranie proekologicznych działań szkół
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość szkół i uczniów korzystających z edukacji ekologicznej
Służby gminy, organizacje pozarządowe, szkoły
- Ilość wspólnych (szkoły + organizacje pozarządowe + gmina) działań ekologicznych na terenie gminy
- Ilość przeprowadzanych akcji i uczestników
- Wielkość środków finansowych szkół na proekologiczne działania
Służby gminy, szkoły, organizacje pozarządoweSTREFA GOSPODARCZA – POBUDZENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przyciąganie inwestycji źródłem nowych miejsc pracy
Wykształcenie tzw. „korzystnego klimatu inwestycyjnego”
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość wydawanych pozwoleń na budowę obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
- Wielkość terenów przygotowanych przez gminę do zainwestowania
- Liczba nowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
Służby gminy, inwestorzy, Urząd Pracy


Promocja gminy, prowadzenie marketingu lokalnego i regionalnego
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Liczba publikacji i wydawnictw z zakresu działania gminy
- Ilość materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
- Ilość organizowanych masowych imprez kulturalnych i sportowych
- Ilość środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków kultury
- Ilość wysportowanej młodzieży reprezentującej gminę w zawodach sportowych poza jej granicami
- Ilość działających ośrodków sportowych i rekreacyjnych
- Ilość środków pozyskanych jak i przeznaczonych z budżetu gminy na utworzenie centrum informacji
- Ilość działań zmierzających do aktywizacji społeczeństwa
- Ilość terenów atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów
-Wielkość nakładów na promocję w budżecie gminy
-Wielkość nakładów na inwestycje w dziedzinie uzbrojenia technicznego gminy
Służby gminy, organizacje pozarządowe, samorządy szkolne, kluby sportowe, sponsorzy


Wzbogacenie infrastruktury technicznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ładunek zanieczyszczeń trafiający z terenu gminy do odbiorników
- Ilość odbieranych ścieków do kanalizacji
% powierzchni gminy objętej siecią kanalizacyjną
- % ludności gminy korzystającej z podłączenia do sieci kanalizacyjnej
% ścieków oczyszczanych do wszystkich ścieków wytwarzanych
% podczyszczanych ścieków kanalizacji deszczowej do wszystkich ścieków kanalizacji deszczowej
- Długość sieci kanalizacyjnych
- Ilość gospodarstw domowych podłączonych do sieci c.o.
Służby gminy
Wydzielenie i przygotowanie terenów pod inwestycje
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Opracowanie w skoordynowany sposób (zarówno co do harmonogramu powstania jak i treści oraz zakresu ustaleń) planów miejscowych
-Sukcesywny monitoring skutków przestrzennych planów zagospodarowania, i dokonywanie ew. korekt
- Wielkość nakładów na inwestycje w dziedzinie uzbrojenia technicznego gminy
- Powierzchnia terenów uzbrojonych i oferowanych do zagospodarowania
- Liczba ofert inwestycyjnych, podjętych do realizacji
- Wielkość nakładów na promocję w budżecie gminy
- Wielkość udzielonych przez gminę zachęt, zwolnień finansowych
- Średni czas realizacji wybranych zadań przez Urząd
- Liczba skarg na pracę Urzędu
- stopień zadowolenia interesantów z obsługi Urzędu
2.Służby gminy
Organizowanie opłacalności produkcji rolniczej przez produkcję żywności ekologicznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
-% powierzchni gruntów klasy IV i wyższej wyłączonych z produkcji rolnej do wszystkich gruntów rolnych
- % powierzchni gruntów ze stosowanymi integrowanymi metodami produkcji do wszystkich gruntów rolnych
- Ilość producentów żywności uznanej za ekologicznie zdrową
3.Służby gminy, producenci żywności, ODR
Tworzenie warunków do rozwoju agroturystyki, turystyki weekendowej, przyrodniczej i kwalifikowanej oraz rekreacji
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość utworzonych tras rowerowych, długość tras rowerowych
- Ilość utworzonych szlaków pieszych, długość szlaków pieszych
- Ilość uczestników korzystających z utworzonych szlaków i tras
- Ilość uczestników korzystających z infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
- Ilość uczestniczących w targach podmiotów gospodarczych i zawartych transakcji
- Ilość zorganizowanych imprez targowych, ilość wystawców
- Powołanie i uruchomienie centrum informacji
- Ilość imprez o ponad gminnym zasięgu
4.Służby wojewody, powiatu, gminy, podmioty świadczące usługi turystyczne

Rozwój usług agroturystycznych
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość zatrudnionych w sektorze usług rekreacyjno-turystycznych wg EKD
- Ilość podmiotów świadczących takie usługi
- Ilość uczestników korzystających z utworzonych szlaków i tras
- Ilość miejsc noclegowych
- Ilość miejsc w gospodarstwach agroturystycznych
- Ilość miejsc w gastronomii
5.Gmina, podmioty świadczące usługi turystyczne
Udrożnienie stawów, wędkarstwo
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość gruntów (nieużytków) przeznaczonych pod budowę stawów
- Ilość gospodarstw rybackich
6.Gmina, prywatni inwestorzy
Rozwój sektora usług i produkcja towarów oparta na wykorzystaniu lokalnych zasobów (żwir, piasek)
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość firm, które zajmują się wydobyciem
- Ilość pozyskanego runa leśnego
- Ilość ton pozyskiwanego kruszywa
- Liczba wydawanych koncesji na wydobycie kruszywa
7.Gmina, prywatni inwestorzy
Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Plony i wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gminie
- Liczba gospodarstw specjalistycznych
- Liczba grup producenckich i wielkość ich produkcji
- Ilość rolników uczestniczących w szkoleniach
8.Służby gminy, producenci, ODR

 

Tworzenie warunków do aktywizacji gospodarczej
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość Instytucji współpracujących z biznesem na teren gminy
- Ilość przeprowadzonych szkoleń dla przedstawicieli MŚP
- Liczba osób przeszkolonych z MSP
- Ilość podmiotów korzystających z ulg podatkowych
- Wartość udzielonych ulg
- Ilość podmiotów korzystających z funduszy celowych i wartość udzielonych środków z funduszy celowych
- Ilość podmiotów korzystających z ulg podatkowych, wartość udzielonych ulg
10.Służby gminy, organizacje reprezentujące biznes i otoczenie biznesu
Pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
-Liczba publikacji promocyjnych
- Powierzchnia terenów uzbrojonych i oferowanych do zagospodarowania
- Liczba ofert inwestycyjnych przyjętych do realizacji
- Liczba prezentacji możliwości inwestowania w gminie, liczba publikacji promocyjnych
- Wielkość nakładów na promocję w budżecie gminy
11.Służby gminy, Urząd Pracy, ODR, stowarzyszenia
I ntegracja lokalnego środowiska biznesowego
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Wielkość środków finansowych gminy na wspieranie inicjatyw obywatelskich
- Ilość osób objętych inicjatywami obywatelskimi
- Ilość mieszkańców gminy objętych umowami na kontraktowanie usług
- Ilość udzielonych porad prawnych organizacjom
Ilość imprez sportowych i kulturalnych w gminie
Ilość uczestników imprez, w tym dzieci i młodzieży
-Liczba publikacji i wydawnictw z zakresu działania gminy
- Ilość materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
- Ilość publikacji o pracach Urzędu
- Wielkość środków przeznaczonych na tworzenie bazy informacyjno-edukacyjnej
- Ilość podejmowanych inicjatyw celem usprawnienia kontaktów Urzędu z mieszkańcami
-Ilość spotkań z mieszkańcami
- Analiza potrzeb i oczekiwań mieszkańców

12.Służby powiatu i gminy, szkoły, Kuratorium, organizacje pozarządowe, ankietowanieWsparcie nowych zakładów przetwórczych
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość hektarów gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gmin pod budownictwo przemysłowe, usługowe
- Ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- % powierzchni gminy o uregulowanym stanie prawnym
- Ilość podmiotów korzystających z ulg podatkowych, wartość udzielonych ulg i zwolnień podatkowych
- Ilość podmiotów korzystających z funduszy celowych i wartość udzielonych środków z funduszy celowych
- Ilość nowych dróg dojazdowych o ulepszonej nawierzchni do nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową- Wielkość nakładów na inwestycje w dziedzinie uzbrojenia technicznego gminy
- Wielkość udzielonych przez gminę zachęt, zwolnień finansowych
- Ilość przeprowadzonych szkoleń i przekwalifikowań oraz liczba uczestników
- Ilość środków finansowych przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy i przeszkolenia

13.Służby gmin i powiatu, PUP, ODR
 


Powiązanie ulg podatkowych z tworzeniem miejsc pracy
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Wielkość udzielonych przez gminę zachęt, zwolnień finansowych
- Ilość przeprowadzonych szkoleń i przekwalifikowań
-Liczba uczestników szkoleń
- Ilość środków finansowych przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy i przeszkolenia
14.Służby gminy, Urząd Pracy, ODR, stowarzyszenia


STREFA SPOŁECZNA – PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Podniesienie poziomu edukacji
Wzmocnienie materialne oświaty w gminie
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Stopień zabezpieczenia środków finansowych w zakresie wyposażenia szkół w stosunku do stwierdzonych potrzeb
- Ilość działań zmierzających do poprawy infrastruktury edukacyjnej w zakresie bazy lokalnej, wyposażenia i dostępu do nowych technologii informatycznych i dóbr kultury
- Ilość działań podjętych celem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy
- Wysokość funduszy pozyskanych na realizację zadań edukacyjnych
- Ilość środków przeznaczonych na modernizację obiektów szkolnych
- Ilość środków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół
15.Gmina

 

Podnoszenie kwalifikacji kadry
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość funduszy przeznaczonych na podniesienie kwalifikacji nauczycieli w stosunku do 1 nauczyciela
- % nauczycieli uczestniczących w podnoszeniu kwalifikacji
- Ilość działań podjętych celem dostosowania kierunków szkolenia do potrzeb szkolnictwa w gminie
- % pozyskiwanych środków pomocniczych na dokształcanie nauczycieli w stosunku do wszystkich środków na dokształcanie
16.Gmina, dyrektorzy szkół
Poprawa jakości nauczania w szkołach
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość działań zmierzających do poprawy infrastruktury edukacyjnej w zakresie bazy lokalnej, wyposażenia i dobór kultury
- Ilość środków finansowych przeznaczonych na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskich
- Liczba środków przeznaczonych na fundusz stypendialny
- Utworzenie funduszu do wspierania dzieci wybitnie uzdolnionych
Wójt Gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, Kurator

 


Poprawa opieki zdrowotnej i społecznej
Zapewnienie systemu opieki zdrowotnej na poziomie odpowiadającym potrzebom mieszkańców
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Liczba udzielonych świadczeń medycznych
- Stopień zadowolenia pacjentów z opieki medycznej
- Wskaźniki wyposażenia diagnostycznego i liczby diagnoz
- Zachorowalność na wybrane choroby
- Wielkość nakładów finansowych na pomoc społeczną
- Wskaźniki wyposażenia obiektów publicznych w urządzenia dla niepełnosprawnych
- Ilość i dostępność ośrodków zdrowia
- Ilość działających przychodni specjalistycznych
- Ilość zatrudnionych specjalistów
- Ilość środków przeznaczonych na profilaktykę zdrowotną
Ilość zakontraktowanych ulg stomatologicznych
- Ilość przeprowadzonych bezpłatnych badań profilaktycznych
Lekarze, Gmina, Ośrodek Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

 


Rozwój edukacji prozdrowotnej

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość środków pozyskanych na promocję zdrowego stylu życia
- Ilość zorganizowanych ośrodków terapeutycznych
- Liczba uczestników korzystających z ośrodków terapeutycznych
- Ilość działających fundacji
- Ilość zatrudnionych psychologów w szkołach
- Ilość działających świetlic i klubów wiejskich
- Ilość dzieci objętych dożywianiem
Organizacje pozarządowe, Gmina, szkoły
Usprawnienie pomocy społecznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość instytucji zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych
- Ilość obiektów publicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
- Ilość miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
- Ilość osób niepełnosprawnych objętych pomocą socjalną
- Ilość zakontraktowanych usług opiekuńczych
- Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas integracyjnych
Gmina, GOPS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe

 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

Poprawa funkcjonowania policji dzięki odpowiedniemu wyposażeniu
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość środków przeznaczonych na działalność policji
- Ilość nowego sprzętu zakupionego dla służb ratowniczych
- Ilość akcji promujących tworzenie samopomocy sąsiedzkiej
- Ilość zorganizowanych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży pozaszkolnej
- Ilość środków finansowych przeznaczonych na oświetlenie gminy
- % mieszkańców czujących się bezpiecznie
Komenda Powiatowa Policji, Zakład Energetyczny
Bogata oferta spędzania czasu wolnego

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość organizowanych masowych imprez kulturalnych i sportowych
- Ilość środków przeznaczonych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
- % uczniów korzystających z zajęć pozaszkolnych
- Ilość wysportowanej młodzieży reprezentującej gminę w zawodach sportowych
- Ilość uczestników działań ośrodków kultury, klubów
- Ilość działających ośrodków sportowych i rekreacyjnych
- Ilość działań zmierzających do aktywizacji społeczeństwa
- %mieszkańców korzystających z bibliotek
- Liczba woluminów w posiadaniu bibliotek
Gmina, szkoła, parafie, biblioteki

 


Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % uczniów korzystających z programów profilaktycznych
- Liczba organizowanych wycieczek i liczba dzieci z ich korzystających
Szkoła, Ośrodek Zdrowia
Pobudzenie aktywności społecznej

Rozwój sportu i aktywnego spędzania czasu
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość organizowanych masowych imprez kulturalnych i sportowych
- Ilość środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków kultury
- Ilość środków przeznaczonych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
- % uczniów korzystających z zajęć pozaszkolnych
- Ilość wysportowanej młodzieży reprezentującej gminę w zawodach sportowych
- Ilość uczestników działań ośrodków kultury, klubów
- Ilość działających ośrodków sportowych i rekreacyjnych
- Ilość działań zmierzających do aktywizacji społeczeństwa
- %mieszkańców korzystających z bibliotek
- Liczba woluminów w posiadaniu bibliotek
17.Gmina, szkoły, biblioteki

 

Rozwój bazy kulturalnej i sportowo- rekreacyjnej

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość uczestników działań ośrodków kultury, klubów
Gmina

- Ilość działających ośrodków sportowych i rekreacyjnych
- Ilość działań zmierzających do aktywizacji społeczeństwa

Aktywacja instytucji kultury i sportu do organizacji zajęć dzieci i młodzieży

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość uczestników zajęć sportowych
Rodzice, szkoła
Tworzenie warunków do pozostawania młodych na wsi (kluby młodzieżowe, grupy zainteresowanych, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych)

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Saldo migracji
Urząd Statystyczny

 

ZARZĄDZANIE – PODNIESIENIE JAKOŚCI ZARZADZANIA I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Dobre zarządzanie gminą
Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi zarządzania (planowania długo- średnio- i krótkookresowego, WPI, zarządzania jakością

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Liczba form komunikacji samorządu z mieszkańcami
- Wdrożenie systemu zarządzania jakością
Służby gminy
Pozyskiwanie lokalnych liderów w celu pobudzenia (uaktywnienia) inicjatywy społecznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Liczba publikacji i wydawnictw z zakresu działania gminy
- Ilość materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
- Ilość publikacji o pracach Urzędu
- Wielkość środków przeznaczonych na tworzenie bazy informatyczno-edukacyjnej
- Ilość podejmowanych inicjatyw celem usprawnienia kontaktów urzędów z mieszkańcami
- Ilość spotkań z mieszkańcami
- Analiza potrzeb i oczekiwań mieszkańców
- Liczba kontraktowanych usług w organizacjach pozarządowych
Gmina, mieszkańcy, organizacje

 

Wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników gminy

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość przeprowadzonych szkoleń
- Liczba uczestników szkoleń
- Ilość przeszkolonych pracowników samorządowych i radnych
Służby gminy
Doskonalenie pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych (program: Przyjazny Urząd)
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ankiety
- Mierzenie jakości (badania statystyczne)
Gmina
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji komunalnych i infrastruktury społecznej
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- AMiRR . Ilość funduszy do budżetu
- SAPARD
- Fundusze strukturalne
- WFOŚ
Służby gminy
Pobudzenie przedsiębiorczości poprzez przygotowanie terenów i stosowanie ulg podatkowych

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Wdrożenie wieloletniego planu inwestycyjnego
- Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
- % powierzchni objętych planem zagospodarowania przestrzennego
- Ustalenie ulg dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości
- Wieloletni plan inwestycyjny
Służba gminy

 

Opracowanie przejrzystych i jasnych zasad i kredytów gospodarowania środkami publicznymi
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość informacji udzielanych zainteresowanym
- Jawne i publiczne ogłaszanie zasad i ich realizacji
Wójt, Rada Gminy
Uzyskanie pełnej infrastruktury technicznej

Wdrożenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej
- Ilość odbieranych ścieków do kanalizacji
- % powierzchni gminy objętej siecią kanalizacją
- Ładunek zanieczyszczeń trafiający z terenu gminy do odbiorników
- Liczba pojemników na śmieci w stosunku do liczby gospodarstw domowych
- Liczba pozyskiwanych surowców wtórnych
- Wielkość nakładów na inwestycje w dziedzinie zagospodarowania odpadów stałych
- Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych i gleb w relacji do norm krajowych i UE
- Liczba dzikich wysypisk istniejących i zlokalizowanych
- Liczba szkoleń rolników z zakresu korzystania i utylizacji środków ochrony roślin
- Liczba przeszkolonych rolników z zakresu korzystania i utylizacji środków ochrony roślin
Służby gminy, podmioty gospodarcze zajmujące się odpadami


Poprawa nawierzchni dróg i ulic w gminie - % powierzchni dróg objętych modernizacją i ulepszeniem nawierzchni

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % dróg na obszarze gminy o zadowalającym stanie technicznym
- % zaspokojenia potrzeb transportowych społeczności lokalnej
Administratorzy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Podniesienie jakości ładu przestrzennego i estetyki

Ochrona krajobrazu jako istotnego waloru

Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % mieszkańców dostrzegających konieczność ochrony estetyki i harmonii architektury gminy
- Uzyskanie katalogu rozwiązań, wytycznych i wzorników w zakresie kształtowania architektury gminy
Nadzór Budowlany, konserwator przyrody, konserwator zabytków, służby gminy
Opracowanie i wdrożenie programu promocji lokalnych wartości architektonicznych
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- Ilość obiektów negatywnie wyróżniających się w krajobrazie gminy
Służby gminy
Poprawa estetyki zabudowy
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- % mieszkańców dostrzegających konieczność ochrony estetyki i harmonii architektury gminy
- Uzyskanie katalogu rozwiązań, wytycznych i wzorników w zakresie kształtowania architektury gminy
Nadzór Budowlany, konserwator przyrody, konserwator zabytków, służby gminy


 

Promowanie estetyki i czystości zagród na terenie gminy (ogłaszanie konkursów w tym zakresie, nagrodzenie najlepszych)
Wskaźnik:
Źródła pozyskania wskaźników:
- Ilość wyremontowanych obiektów
- Ilość wyremontowanych elewacji, chodników
- Ilość środków finansowych na fundusz gruntów
Służby gminy i powiatu

- Ilość organizowanych konkursów na poprawę estetyki
- Liczba uczestników konkursów na poprawę estetyki


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 04:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1405
11 czerwca 2012 04:28 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl