Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Regulaminy zobacz archiwum »

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Stupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Stupsku

 

Rozdział I. Podstawa prawna działalności Biblioteki

 

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

-          Ustawy z dnia 25 października 1968r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12 poz. 63 z późn.zm.) ,

-          Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

-          Ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. – Prawo Budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18) z późniejszymi zmianami,

-          Uchwały nr IX/31/95 Rady Gminy w Stupsku z dnia 28 marca 1995r. w sprawie powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku,

-          Statutu GBP.

 

Rozdział II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Gminy w Stupsku przy ul. H. Sienkiewicza 10a, a terenem jej działania wieś Stupsk i gmina Stupsk.

 

§ 3

1. Biblioteka jest komunalną wyodrębnioną wiejską jednostką organizacyjną kultury. Celem jej działania jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych środowiska, które obsługuje.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

-          gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych(książek, czasopism, dokumentów życia społecznego) ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół,

-          udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

-          prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

-          popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez organizację różnego rodzaju imprez, takich jak: wieczory słowno-muzyczne, spotkania z pisarzami, wystawy.

-          sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,

-          współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

§ 4

Nadzór zwierzchni nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy, która jest organem założycielskim tej placówki. Bezpośredni nadzór sprawuje Wójt.

 

§ 5

Pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

 

§ 6

1. Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu gminy.

2. Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami przekazywanymi na działalność biblioteczną w formie fundacji, dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne a także dochodami własnymi.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy.

 

§ 7

1. Majątek Biblioteki jest własnością Gminy i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością Biblioteki.

2. Ewidencję wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych oraz ich opracowanie prowadzi się zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

3. Wszyscy pracownicy Biblioteki są zobowiązani zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy do dbałości o powierzone mienie. Ze względu na konieczność wzajemnych zastępstw w GBP w Stupsku zastosowano odpowiedzialność materialną  pracowników Biblioteki. W wypadku udowodnienia przez zakład pracy, że określona szkoda powstała z winy pracownika, może on być zobowiązany do pokrycia wartości powstałej szkody.

4. Scontrum zbiorów Biblioteki i filii przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat oraz w przypadku zmian personalnych zgodnie z wytycznymi MKiS.

5. Komisję do przeprowadzania scontrum powołuje Wójt.

On też zatwierdza:

-          protokoły scontrum,

-          protokoły zdawczo-odbiorcze,

-          protokoły ubytków materiałów bibliotecznych.

 

§ 8

1. Na czele Biblioteki stoi kierownik powołany na to stanowisko przez Zarząd Gminy w Stupsku.

2. Kierownik jest uprawniony we własnym zakresie do wydawania regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, a w szczególności:

-          regulamin pracy,

-          regulamin korzystania ze zbiorów w poszczególnych placówkach.

3. Kierownik ma prawo w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki lub zmiany godzin pracy Biblioteki. Każdorazowo o takim fakcie kierownik jest zobowiązany poinformować Wójta.

4. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony pracownik Biblioteki.

 

§ 9

1.Biblioteka używa pieczątki podłużnej zawierającej nazwę Biblioteki i adres oraz pieczątki okrągłej zawierającej tylko nazwę Biblioteki.

2.Każda filia posiada własne pieczątki zawierające takie same elementy.

3. Do podpisu w zastępstwie kierownika upoważniony jest pracownik biblioteki.

 

§ 10

1. W Bibliotece i filiach prowadzi się dziennik statystyczny, do którego wpisuje się dane o biężącej działalności.

2. Biblioteka i filie sporządzają roczne plany pracy, sprawozdania statystyczne oraz opisowe ze swej działalności zgodnie z wytycznymi i na żądanie władz zwierzchnich.

3. Podstawą do opracowania sprawozdań są dokumenty biblioteczne, których prowadzenie określają przepisy obowiązujące w bibliotekach publicznych.

 

§ 11

1. Biblioteka prowadzi działalność w obsadzie dwóch etatów.

2.  W Bibliotece zatrudnionych jest dwóch pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia kierownik GBP.

4. Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w przepisach wydawanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

5. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie przepisów obowiązujących w sieci bibliotek publicznych (pracownicy premiowani są wg Zakładowego Regulaminu Premiowania).

6. Zakres obowiązków, czynności i uprawnień kierownika Biblioteki i pracowników określone są w szczegółowym przydziale obowiązków.

7. Pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działań Biblioteki w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwo w przypadku nieobecności lub czasowego nieobsadzenia danego stanowiska.

8. Pracownicy objęci są funduszem socjalnym i mieszkaniowym tworzonym na podstawie obowiązujących przepisów.

9. Pracownicy otrzymują odzież ochronną, ekwiwalent za pranie tej odzieży zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami.

10. Pracownicy mają prawo zrzeszenia się w związkach zawodowych i organizacjach zawodowych (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami oraz należeć do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

11. Szczegółowe obowiązki pracowników wobec zakładu i zakładu pracy wobec pracowników zawarte są w Regulaminie Pracy Biblioteki.

 

§ 12

1.Korzystanie z Biblioteki i jej filii jest bezpłatne.

2.Zasady udostępniania i korzystania  ze zbiorów określają regulaminy dla czytelników ustalone zgodnie z instrukcją MKiS.

3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół i aktyw biblioteczny.

 

Rozdział III. Struktura organizacyjna

 

§ 13

1.W skład Biblioteki wchodzą:

-          Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku (2 etaty)

-                        Filia Biblioteczna w Konopkch (1 etat)

-                        Filia Biblioteczna w Dąbku (1 etat).

 

2.Decyzję w sprawie utworzenia(likwidacji) filii bibliotecznych podejmuje Rada Gminy. A punktów bibliotecznych - kierownik Biblioteki.

 

Rozdział IV. Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki.

 

§ 14

1.Kierownik:

-          kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i odpowiada za jej właściwe funkcjonowanie,

-          opracowuje sprawozdania opisowe, statystyczne, plan rzeczowo - finansowy Biblioteki,

-          kieruje całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo – finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,

-          kieruje wszelkimi wydatkami Biblioteki,

-          ustala wynagrodzenia dla pracowników,

-          odpowiada za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,

-          odpowiada za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją i opracowaniem,

-          prowadzi księgi inwentarzowe, rejestr ubytków oraz wymaganą dokumentację tego działu,

-          opracowuje gromadzone zbiory zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,

-          odpowiada za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację,

-          odpowiada za prowadzenie punktów bibliotecznych,

-          przygotowuje i prowadzi różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem,

-          udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

-          bezpośrednio koordynuje i nadzoruje prace filii bibliotecznej.

2.Drugi pracownik Biblioteki zatrudniony na etacie pomaga kierownikowi Biblioteki we wszystkich czynnościach a szczególnie: udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu, itp.

 

GBP w Stupsku jest czynna dla czytelników:

5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku.

W celu zapewnienia dostępu do książek mieszkańcom wsi odległych od Stupska, GBP prowadzi dwie filie biblioteczne w Konopkach i w Dąbku.

Filie biblioteczne prowadzą oddzielne księgi inwentarzowe oraz wymagane katalogi.

Zakupem książek i wszelkich potrzebnych materiałów i pomocy zajmuje się GBP w Stupsku.

Pracownicy filii odpowiedzialni są za:

-                        powierzony im majątek

-                        gromadzenie, opracowanie i konserwację zbiorów

-                        udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu

-                        udzielanie czytelnikom pomocy informacyjno-bibliograficznej

-                        popularyzację biblioteki i czytelnictwa na terenie swojego działania

-                        prowadzenie pracy z dziećmi.

Filie biblioteczne są czynne dla czytelników 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Dzień pracy wewnętrznej – czwartek. 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 00:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 731
11 czerwca 2012 00:11 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl