Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała Nr XXXV/182/10

Rady Gminy Stupsk

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

 

 

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stupsku

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 i art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z późn.zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13,poz 123 z późn.zm.) oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach(Dz.U.Nr 85,poz.539,z późn.zm.) - Rada Gminy Stupsk uchwala,co następuje:

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku,zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001r. Nr 13,poz. 123, ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85,poz.539, ze zm.)

niniejszego statutu,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.),

 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

 

§2

 

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Stupsk, a terenem działania obszar administracyjny Gminy Stupsk.

 2. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury.

 3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Stupsk z zastrzeżeniem postanowień ust.4.

 4. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§3

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Stupsk.

 

§4

 

Nadzór merytoryczny i pomoc fachową nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

§5

 

Biblioteka używa pieczęci:

 1. podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki,

 2. okrągłej zawierającej w otoku napis Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku - do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§6

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych,edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej,upowszechnianiu wiedzy,nauki oraz rozwojowi kultury.

 

§7

 

Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy:

1) gromadzenie,opracowanie,przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych,edukacyjnych i samokształceniowych,ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci,instytucjami upowszechniania

kultury,organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

7) organizowanie spotkań,wykładów,odczytów oraz imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym.

 

§8

 

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska gminy.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§9

 

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor. Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:

1) realizowanie merytorycznej działalności biblioteki zgodnie z §7 Statutu,

2) zapewnienie racjonalnego wykorzystania mienia biblioteki oraz właściwe  jego zabezpieczenie,

3) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych,

4) opracowanie rocznych planów finansowych biblioteki,

5) zatrudnienie pracowników,awansowanie,nagradzanie i zwalnianie a także podejmowanie decyzji w innych sprawach ze stosunków pracy,

6) ustalenie szczegółowej organizacji wewnętrznej biblioteki w regulaminie organizacyjnym i regulaminie wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku.

 1. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu.

5. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

6. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§10

 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej,administracyjnej oraz obsługi.

W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

 

§11

 

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

 

§12

 

 1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 2. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Stupsk.

 

§13

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie,czytelnie,oddziały dla dzieci,filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów.

 

§14

 

Przy Bibliotece w filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ IV

 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§15

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 

 

 

§16

 

Biblioteka jest finansowana ze środków przydzielonych z budżetu gminy,z dotacji celowych, z dochodów własnych,darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Może też samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe określone w §18 Statutu.

 

§17

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez Radę Gminy Stupsk z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Roczny plan finansowy Bibliotek zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

 

 

§18

 

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Biblioteka może,w granicach obowiązujących przepisów,pobierać opłaty za usługi informacyjne,bibliograficzne i za wypożyczanie zbiorów między bibliotekami oraz za wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 3. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

 

§19

 

Obsługę księgowo-finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku,prowadzi Urząd Gminy w Stupsku.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§20

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§21

 

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Stupsk.

 

§22

 

Traci moc Uchwała Nr IX/31/95 Rady Gminy w Stupsku z dnia 28 marca 1995 roku w sprawie nadania statutu oraz określenia zasad gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku.

 

§23

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 00:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 634
11 czerwca 2012 00:14 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.