Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Gminy Stupsk
NIP:

569-14-29-612

Województwo:mazowieckie
Powiat:mławski
Gmina:Stupsk
Miejscowość:Stupsk
Adres:ul. Henryka Sienkiewicza 10
Kod pocztowy:06-561
Liczba mieszkańców:stan na koniec 2015r. - 4938 mieszkańców
Wójt:

Jacek Świderski

23/653-12-54; 653-12-55

531 514 047

wojt@stupsk.pl

Zastępca Wójta Gminy Stupsk:

Mariusz Szczechowicz

23/653-12-54; 653-12-55

531 514 096

zastepcawojta@stupsk.pl

Skarbnik :

Michał Kaszubski

23 /653-12-54; 653-12-55

531 514 026

skarbnik@stupsk.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych u Urzędzie Gminy Stupsk:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stupsk jest: Wójt Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Stupsk: iod@stupsk.pl
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Stupsk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Stupsk;
b) realizacji umów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stupsk.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te przysługują na zasadach określonych w Art. 15-23 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Urząd czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku - 7:00 - 15:00
w środy - 8:00 - 16:00

Sekretariat:

tel. 23 653-12-54; 653-12-55
tel. 23 653-21-20
fax. 23 653-10-16
e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl
e-mail: sekretariat@stupsk.pl

Należności z tytułu podatków i opłat oraz opłaty skarbowej można wpłacać w kasie gotówką lub kartą, lub na konto Urz:

Kasa czynna: pon.-pt. 7.00-14.00,środa 8.00-14.00
Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, nr 71 8924 0007 0019 4871 2002 0001
Nr rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, nr 32 8924 0007 0019 4871 2002 0024

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2012 18:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 222827
03 grudnia 2019 09:36 (Aleksandra Ślusarczyk) - Aktualizacja danych.
03 grudnia 2019 09:35 (Aleksandra Ślusarczyk) - Aktualizacja danych.
03 grudnia 2019 09:35 (Aleksandra Ślusarczyk) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl