Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Gminy Stupsk
NIP:

569-14-29-612

Województwo:mazowieckie
Powiat:mławski
Gmina:Stupsk
Miejscowość:Stupsk
Adres:ul. Henryka Sienkiewicza 10
Kod pocztowy:06-561
Liczba mieszkańców:stan na koniec 2015r. - 4938 mieszkańców
Wójt:

Jacek Świderski

23/653-12-54; 653-12-55

531 514 047

wojt@stupsk.pl

Zastępca Wójta Gminy Stupsk:

Mariusz Szczechowicz

23/653-12-54; 653-12-55

531 514 096

zastepcawojta@stupsk.pl

Skarbnik :

Michał Kaszubski

23 /653-12-54; 653-12-55

531 514 026

skarbnik@stupsk.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych u Urzędzie Gminy Stupsk:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stupsk jest: Wójt Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Stupsk: iod@stupsk.pl
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Stupsk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Stupsk;
b) realizacji umów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stupsk.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją prz

Urząd czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku - 7:00 - 15:00
w środy - 8:00 - 16:00

Sekretariat:

tel. 23 653-12-54; 653-12-55
tel. 23 653-21-20
fax. 23 653-10-16
e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl
e-mail: sekretariat@stupsk.pl

Należności z tytułu podatków i opłat oraz opłaty skarbowej można wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Gminy Stupsku:

Kasa czynna: pon.-pt. 7.00-14.00,środa 8.00-14.00
Konto: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, nr 71 8924 0007 0019 4871 2002 0001

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2012 18:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 167505
01 marca 2019 07:24 Aneta Milewska - Aktualizacja danych stanowiska.
01 marca 2019 07:24 Aneta Milewska - Aktualizacja danych stanowiska.
01 marca 2019 07:19 Aneta Milewska - Aktualizacja danych stanowiska.
Realizacja: IDcom.pl