Urząd Gminy Stupsk

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok

Umowę Nr 1/7/2017/JST podpisano z wybranym Wykonawcą dnia 23.10.2017r.

Ogłoszenie nr 590291-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

Gmina Stupsk: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stupsk, krajowy numer identyfikacyjny 13037845600000, ul. ul. H. Sienkiewicza 10  , 06561   Stupsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (023) 653-12-54; 653-12-55, e-mail ugstupsk@poczta.onet.pl, faks 023 653-10-16.
Adres strony internetowej (URL): www.stupsk.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stupsk.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stupsk.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Urząd Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok
Numer referencyjny: GKI.271.7.2017.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok” związanego z dofinansowaniem następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk” – kwota 1 060 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże - Etap II” – kwota 574 000,00 zł, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 353 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Dunaj” – kwota 150 000,00 zł, „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 100 000,00 zł, „Budowa ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 30 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Nr 230607W relacji Stupsk–Jeże” – kwota 733 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę 3 867 271,75 zł w tym środki własne 134 271,75 zł, środki z dotacji w ramach PROW 2014-2020 50 000,00 zł, środki z umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW 683 000,00 zł oraz środki z kredytu 3 000 000,00 zł. Udział środków kredytowych stanowi 77,57 % ogólnej kwoty kosztów przeznaczonych na w/w inwestycje. 3.2 Okres kredytowania ustala się na lata 2017-2037 3.3 Spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia m-ca, począwszy od dnia 31.01.2018 r. w następujących kwotach: 2018 rok – 150 000,00 zł, 2019 rok – 150 000,00 zł, 2020 rok – 150 000,00 zł, 2021 rok – 150 000,00 zł, 2022 rok – 150 000,00 zł, 2023 rok – 150 000,00 zł, 2024 rok – 150 000,00 zł, 2025 rok – 150 000,00 zł, 2026 rok – 150 000,00 zł, 2027 rok – 150 000,00 zł, 2028 rok – 150 000,00 zł, 2029 rok – 150 000,00 zł, 2030 rok – 150 000,00 zł, 2031 rok – 150 000,00 zł, 2032 rok – 150 000,00 zł, 2033 rok – 150 000,00 zł, 2034 rok – 150 000,00 zł, 2035 rok – 150 000,00 zł, 2036 rok – 150 000,00 zł, 2037 rok – 150 000,00 zł. 3.4 Spłata odsetek w latach 2017-2027 od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach kwartalnych. 3.5 Spłata odsetek, następować będzie w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego kwartału, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 15-tym dniu każdego ostatniego miesiąca kwartału – bez obciążeń Zamawiającego kosztami. 3.6 W przypadku gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem spłat rat kapitałowych". 3.7 Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M plus stałą marżę banku. 3.8 Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu kwartalnie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365/366. 3.9 Oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kwartału, powiększonej o niezmienną marżę banku. 3.10 Za pierwszy okres odsetkowy, tj. od dnia wykorzystania kredytu przyjmuje się oprocentowanie równe sumie stawki WIBOR 3M ustalonej na dwa dni przed wykorzystaniem kredytu bądź jego transzy i marży banku ustalonej w przedłożonej ofercie. 3.11 Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji lub opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ 3.12 Bank postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w terminie: a) pierwsza transza w kwocie 600 000,00 zł – do trzech dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej, b) druga transza w kwocie 2 400 000,00 zł. w dniu 15.11.2017 r. 3.13 Zamówienie nie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA). 3.14 Zatrudnienie osób na umowę o pracę; 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, będzie realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) tj. na stanowisku pracy ds. obsługi kredytu oraz kontaktów z Zamawiającym zgodnie z oświadczeniem złożonym do oferty. 2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcą zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo: a) żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracą osób/osoby wykonujących czynności, b) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi, c) przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi oświadczeń odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia, d) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), e) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające go opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, f) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia w terminie wyznaczonym informacji, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wymaga się aby warunek ten został spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2037-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o którym mowa wart. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Oceną spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Oceną spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o którym mowa wart. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.) lub innego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- zmiany harmonogramu spłat, - wprowadzenia nowego parametru, w oparciu o który ustalane będzie oprocentowanie kredytu w sytuacji zaprzestania ustalenia stawki WIBOR wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2017 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aneta Milewska
Ilość wyświetleń: 394
16 listopada 2017 08:44 Aneta Milewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:12 Aneta Milewska - Dodanie załącznika [img_20171013_0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 10:03 Aneta Milewska - Dodanie załącznika [inf_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl